Tie­dol­la joh­ta­mi­sen rau­tais­ten ammat­ti­lais­ten Invenco

0

LIIKEVAIHTO
(MEUR)

0

LÄPIVIETYÄ HANKETTA

0

ASIANTUNTIJAA TÖISSÄ

0

TYYTYVÄISTÄ ASIAKASTA

Invenco on yri­tys­ten suo­ri­tus­ky­vyn joh­ta­mi­seen, tie­to­va­ras­toin­tiin ja rapor­toin­tiin eri­kois­tu­nut asian­tun­ti­jaor­ga­ni­saa­tio.

Tär­keim­mät osaa­mi­sa­lu­eem­me ovat tie­don integroin­ti, tie­to­va­ras­toin­ti, busi­ness intel­li­gence sekä ana­lyyt­ti­set rat­kai­sut. Osaa­mi­sa­luei­siim­me kuu­lu­vat myös talou­den suun­nit­te­lun, ennus­ta­mi­sen ja bud­je­toin­nin kehit­tä­mi­nen.

Lue lisää asia­kas­to­teu­tuk­sis­tam­me.

Tek­ni­nen osaa­mi­sem­me kat­taa kaik­ki tär­keim­mät tie­to­kan­ta­tuot­teet, tie­don integroin­tioh­jel­mis­tot, busi­ness intel­li­gence ‑ohjel­mis­tot sekä suun­nit­te­lun ja ennus­ta­mi­sen ohjel­mis­tot. Invencol­la on senio­ri­ta­son osaa­mis­ta suu­rim­mas­ta osas­ta tie­don jalos­tuk­sen alu­een tek­no­lo­giois­ta ja osa näis­tä on vali­koi­tu­nut myös pit­kä­ai­kai­sik­si kump­pa­neik­si. Näi­tä ovat IBM, Jedox, Mic­ro­soft, Tabel­la, Oracle, Qlik, SAS ja Infor­ma­tica.

Vuo­sien var­rel­la kon­sult­tim­me ovat teh­neet toi­mek­sian­to­ja hyvin eri­tyyp­pi­sil­le ja kokoi­sil­le asia­kas­or­ga­ni­saa­tioil­le hyö­dyn­täen sekä uusia, että myös vähän vart­tu­neem­pia­kin tek­no­lo­gioi­ta.

KIINNOS­TUITKO?

Lähe­tä yhteys­tie­to­si alla ole­val­la lomak­keel­la niin otam­me sinuun yhteyt­tä mah­dol­li­sim­man pian.

INVENCO OY

Invenco on yritysten suorituskyvyn johtamiseen, tietovarastointiin ja raportointiin erikoistunut asiantuntijaorganisaatio.

Y-tunnus: 1845314-7

Sähköposti: viestinta(at)invenco.fi

AA-Bisnode-2019
TOIMISTOT

VANTAA
Äyritie 18
01510 Vantaa
p. 010 229 0830

TAMPERE
Rautatienkatu 21 C 6. krs
33100 Tampere
p. 010 505 4505

OULU
Uusikatu 53
90120 Oulu
p. 040 546 0465

KUOPIO
Kauppakeskus Minna
Haapaniemenkatu 18, 3. krs
70110 Kuopio
p. 050 350 4088

Copyright © Invenco Oy | All rights reserved.