Vis­dom-pro­jek­ti täh­tää uuden­lais­ten visua­li­soin­tien kehit­tä­mi­seen

25 marraskuun, 2019 Kirjoittanut Blogit 0 kommenttia

Ensim­mäis­ten lumi­hiu­ta­lei­den saat­te­le­ma­na läh­din loka­kuun alus­sa VIS­DOM-pro­jek­tin kak­si­päi­väi­seen tapaa­mi­seen Madri­diin. Olen pro­jek­tin uusin teki­jä ja läh­din pää­asias­sa tutus­tu­maan pro­jek­tin osa­puo­liin sekä koko pro­jek­tiin.

VIS­DOM-pro­jek­ti kehit­tää uuden­lai­sia visua­li­soin­te­ja DevOps-/Da­taOps-tyyp­pi­sen pro­jek­tin tuot­ta­mas­ta datas­ta. Tavoit­tee­na on luo­da eri­lai­sia näky­miä ja visua­li­soin­te­ja pro­ses­sin vai­heis­ta pää­tök­sen­teon tehos­ta­mi­sek­si. Kan­sain­vä­li­seen kon­sor­tioon kuu­lu­vat Espan­ja, Hol­lan­ti, Suo­mi, Turk­ki ja Roma­nia. Invenco kuu­luu Suo­men kon­sor­tioon seu­ra­naan Vincit, Qen­ti­nel, Sof­ta­gram, Tam­pe­reen yli­opis­to ja Oulun yli­opis­to.

Invencon tavoit­tee­na on integroi­tua eri­lai­siin pro­jek­tin kiin­nos­tuk­sen koh­tei­na ole­vaiin data­läh­tei­siin ja raken­taa visua­li­soin­te­ja eri sidos­ryh­mien tar­pei­siin InCont­rol-alus­taa hyö­dyn­täen. InCont­rol on Invencon oma ohjel­mis­toa­lus­ta, joka integroi­tuu usei­siin läh­de­jär­jes­tel­miin, tukee uusien inte­graa­tioi­den, syöt­tö­poh­jien, lomak­kei­den ja raport­tien laa­ti­mis­ta, sekä mah­dol­lis­taa esi­mer­kik­si tuo­tan­non, talou­den, myyn­nin tai laa­dun pro­ses­sien reaa­liai­kai­sen seu­ran­nan ja visua­li­soin­nin.

Ensim­mäi­sen päi­vän kokouk­ses­sa käsit­te­lim­me pro­jek­tin käyn­nis­ty­mi­ses­tä ja työ­pa­ke­tin 1 sisäl­lös­tä, teim­me tar­ken­nuk­sia pro­jek­tis­sa käy­tet­tä­viin työ­ka­lui­hin ja pro­jek­tin tavoit­tei­siin sekä tutus­tuim­me espan­ja­lai­seen kult­tuu­riin lou­naan ja illal­li­sen mer­keis­sä.

Toi­se­na päi­vä­nä kat­se kään­net­tiin lähi­tu­le­vai­suu­teen. Sovim­me seu­raa­via kon­kreet­ti­sia aske­lia työ­pa­ket­tien ja osa­teh­tä­vien veto­vas­tui­den ja kokousai­ka­tau­lu­jen puit­teis­sa sekä kes­kus­te­lim­me tule­vas­ta ITEA review-tapah­tu­mas­ta ja sii­hen val­mis­tau­tu­mi­ses­ta. Molem­pi­na päi­vi­nä osa­puo­let esit­te­li­vät aikaan­saan­nok­si­aan ja niis­tä kes­kus­tel­tiin. Invencon osal­ta esit­te­lim­me eri­lai­sia visua­li­soin­ti­luon­nok­sia tuo­teo­mis­ta­jan näkö­kul­maan.

Seu­raa­va tapah­tu­ma on tam­mi­kuus­sa 2020 tapah­tu­va ITEA review, jol­loin tapaam­me jäl­leen kas­vo­tus­ten. Se jär­jes­te­tään Suo­mes­sa, joten pää­sem­me puo­les­tam­me esit­te­le­mään tal­vi­sen Suo­men par­haat puo­let.

Pro­jek­tin sivut  ja Twit­ter-tili kan­nat­taa lait­taa seu­ran­taan.

Kii­täm­me Expe­ris Man­powe­ria isän­nöin­nis­tä ja kaik­kia pai­kal­le saa­pu­nei­ta osa­puo­lia mie­len­kiin­toi­sis­ta kes­kus­te­luis­ta!

Kir­joit­ta­ja:

Han­na Kum­pu­la
Data Desig­ner

Lin­kit:
Pro­jek­tin sivut: https://itea3.org/project/visdom.html
Twit­ter: https://twitter.com/Visdom_ITEA
Invenco InCont­rol: https://www.invenco.fi/incontrol/

Avainsanat: , ,

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

KAIKKI ARTIKKELIT

INVENCO OY

Invenco on yritysten suorituskyvyn johtamiseen, tietovarastointiin ja raportointiin erikoistunut asiantuntijaorganisaatio.

Y-tunnus: 1845314-7

Sähköposti: viestinta(at)invenco.fi

AA-Bisnode-2019
TOIMISTOT

VANTAA
Äyritie 18
01510 Vantaa
p. 010 229 0830

TAMPERE
Rautatienkatu 21 C 6. krs
33100 Tampere
p. 010 505 4505

OULU
Uusikatu 53
90120 Oulu
p. 040 546 0465

KUOPIO
Kauppakeskus Minna
Haapaniemenkatu 18, 3. krs
70110 Kuopio
p. 050 350 4088

Copyright © Invenco Oy | All rights reserved.