Vink­ke­jä puu­vi­sua­li­soin­tiin Mic­ro­soft Power BI:ssä

17 marraskuun, 2019 Kirjoittanut Blogit 0 kommenttia

Usein asiak­kail­la tulee tar­ve esit­tää puu­vi­sua­li­soin­te­ja, mis­sä esi­te­tään rekur­sii­vi­nen van­hem­pi-lap­si­su­ku­puu esi-isäs­tä nuo­rim­paan tulok­kaa­seen. Tämä visua­li­soin­ti on useim­mil­le tut­tu, kun tar­kas­tel­laan esi­mer­kik­si omaa suku­puu­ta.

Power BI:n rää­rä­löi­ty­jen visua­li­soin­tien toril­ta löy­tyy aina­kin 7 rat­kai­sua, jot­ka löy­ty­vät hakusa­nal­la ”tree”.

Yllä ole­van lis­tan vii­mei­nen visua­li­soin­ti ei ole vähää­kään sitä mitä haet­tiin. Ensi­sil­mäyk­sel­lä voi­daan kar­sia pois myös Deci­sion Tree Chart, kos­ka sii­nä on kysy­mys pää­tös­puun raken­ta­mi­ses­ta eikä hie­rar­kian visua­li­soin­nis­ta.

Seu­raa­vat visua­li­soin­nit eivät itse asias­sa tar­jon­neet suku­puu­mais­ta raken­net­ta (tai sit­ten kon­sult­ti ei  vaan löy­tä­nyt oike­aa sää­tö­ruu­via):

 • Hie­rarc­hical Fil­ter – xViz
 • Ulti­ma­te Decom­po­si­tion Tree
 • Tree­Viz
 • Pie Charts Tree

 

Niin­pä jäl­jel­le jää kak­si vaih­toeh­toa, jois­ta oma suo­sik­ki­ni on visua­li­soin­ti nimel­tä Tree (ver­sio 1.0.4). Kent­tien nimeä­mi­nen on sel­keä ja yksin­ker­tai­nen, ja sitä saa juu­ri riit­tä­väs­ti sää­det­tyä aina­kin nii­hin tar­pei­siin, joi­ta itsel­lä­ni on ollut. Labe­lei­ta jou­tuu sää­tä­mään vähän koo­dauk­sen oloi­ses­ti (tyy­liin “{0} {1}”), mut­ta sii­hen löy­tyy sel­keät ohjeet osoi­tees­ta: https://ck-corp.github.io/TreePowerBIVisual/.

Kul­loi­sen­kin esi­tys­tar­peen mukaan voi jou­tua sää­tä­mään muu­ta­maa para­met­ria, joi­den kom­bi­naa­tio pitää koet­taa hakea toi­mi­vak­si riip­puen mm. sii­tä onko valin­nut vaa­ka- vai pys­tye­si­tyk­sen. Seu­raa­viin para­met­rei­hin kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­mio­ta:

 • Tree gene­ral -> Depth of tree (200)
 • Nodes -> Dis­tance between nodes (12)
 • Nodes -> Space between node and text (8)
 • Nodes -> Radius sii­nä tapauk­ses­sa että halu­aa teks­tit pal­lon sisään

 

Huo­no­ja puo­lia jos hakee, niin en ole kek­si­nyt, miten Root-sol­mus­ta pää­si­si eroon. Ver­ti­kaa­lis­ta vaih­toeh­toa en läh­tö­koh­tai­ses­ti suo­sit­te­li­si, kos­ka näh­däk­se­ni visua­li­soin­ti skaa­laa parem­min sivu- kuin pys­ty­suun­nas­sa.

Kak­ko­sek­si jää Hie­rarc­hy Chart by Akve­lon (ver­sio 1.0.1), mut­ta sii­nä oli jon­kin ver­ran buge­ja, eikä se ollut lähes­kään noin sel­keä ja vii­meis­tel­ty, kuin mitä tuo Tree on.

Jos unoh­de­taan alku­pe­räi­nen hakusa­na “tree”, niin Forced Direct Graph voi­si myös olla hyvä kan­di­daat­ti, jos sii­nä oli­si enem­män vai­ku­tus­mah­dol­li­suut­ta sii­hen, miten sol­mut aset­tu­vat visua­li­soin­tiin.

Mie­les­tä­ni tämä on var­sin kuvaa­vaa tilan­tees­sa, jos­sa halu­aa jotain visua­li­soi­da:

 • Ensin täy­tyy kek­siä jokin oiva hakusa­na tai sela­ta kaik­ki visua­li­soin­nit läpi. Tosin tämä ei ole ihan mah­do­ton teh­tä­vä, kos­ka var­si­nais­ta run­sau­den pulaa hyvis­tä rää­tä­löi­dyis­tä visua­li­soin­neis­ta ei ole pääs­syt täs­sä muu­ta­man vuo­den aika­na syn­ty­mään.
 • Seu­raa­vak­si pitää ruve­ta kokei­le­maan sopi­vat­ko vali­tut visua­li­soin­nit dataan ja toden­nä­köi­ses­ti koh­taa pet­ty­myk­siä ja epä­var­muut­ta mat­kan var­rel­la.
 • Lopuk­si kuun­nel­laan lop­pu­käyt­tä­jien muti­nat sii­tä, kuin­ka toi­sel­la työ­ka­lul­la tämä oli­si syn­ty­nyt yhtä ruk­sia pai­na­mal­la

 

Kir­joit­ta­ja: Mark­ku Löfgren

Avainsanat: , ,

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

KAIKKI ARTIKKELIT

INVENCO OY

Invenco on yritysten suorituskyvyn johtamiseen, tietovarastointiin ja raportointiin erikoistunut asiantuntijaorganisaatio.

Y-tunnus: 1845314-7

Sähköposti: viestinta(at)invenco.fi

AA-Bisnode-2019
TOIMISTOT

VANTAA
Äyritie 18
01510 Vantaa
p. 010 229 0830

TAMPERE
Rautatienkatu 21 C 6. krs
33100 Tampere
p. 010 505 4505

OULU
Uusikatu 53
90120 Oulu
p. 040 546 0465

KUOPIO
Kauppakeskus Minna
Haapaniemenkatu 18, 3. krs
70110 Kuopio
p. 050 350 4088

Copyright © Invenco Oy | All rights reserved.