Live Stream analyysi videokuvan tulkinta Invenco

Erit­täin suur­ten tie­to­mas­so­jen tun­nis­tus, ana­ly­soin­ti ja ennus­ta­mi­nen ket­te­räs­ti, reaa­liai­kai­ses­ti ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti? Esi­merk­ki­nä Video Stream

25 syyskuun, 2018 Kirjoittanut Blogit 0 kommenttia

Vii­me aikoi­na ana­ly­tii­kas­sa on nous­sut kar­tal­le yhä enem­män myös erit­täin suu­rien tie­to­mas­so­jen ana­ly­soin­ti reaa­liai­kai­ses­ti, jois­ta yhte­nä esi­merk­ki­nä on kuvien ja videon tun­nis­tuk­set ja niis­tä teh­tä­vät ana­ly­soin­nit.

Itse olen näh­nyt vii­me vuo­den aika­na useam­man ker­ran esi­merk­ke­jä, jois­sa yksit­täi­sis­tä kuvis­ta on tun­nis­tet­tu joko kis­so­ja tai koi­ria, ja olen­pa jopa itse lait­ta­nut oman kuva­ni eri kau­pal­li­siin pal­ve­lui­hin ja tes­tan­nut, kuin­ka hyvin tun­nis­taa. Välil­lä hyvin ja välil­lä vähän hei­kom­min.

Datan mää­rä räjäh­tää

Yksit­täi­sien kuvien tul­kin­ta on aika yksin­ker­tais­ta ja tri­vi­aa­lia, mut­ta entä­pä jos ana­ly­soi­ta­va tie­to­mas­sa on erit­täin suu­ri, kuten HD-tasoi­nen video­strii­mi ja täs­tä teh­dään reaa­liai­kais­ta ana­ly­soin­tia sekä ennus­ta­mis­ta muu­ta­man sekun­nin vii­veel­lä? Datan mää­rä räjäh­tää sil­loin käsiin, kos­ka esi­mer­kik­si jos kuvaa halu­taan tul­ki­ta 24 ker­taa sekun­nis­sa, niin sil­loin yhden sekun­nin aika­na pitää ana­ly­soi­da noin 50 mil­joo­naa pik­se­liä ja teh­dä täs­tä len­nos­sa joh­to­pää­tök­set. Sii­nä kau­pal­li­sien pil­vi­pal­ve­lui­den verk­ko­ka­pa­si­teet­ti voi tul­la pul­lon­kau­lak­si ja kus­tan­nuk­set myös räjäh­tää käsiin.

Aika monel­la toi­mia­lal­la (kuten tur­val­li­suusa­la) on raken­net­tu kun­kin tar­pee­seen rää­tä­löi­ty­jä rat­kai­su­ja video­ku­vien tul­kin­taan. Mut­ta kuin­ka rat­kai­su­ja voi­daan raken­taa kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti ja ket­te­räs­ti riip­pu­mat­ta toi­mia­las­ta tai lii­ke­toi­min­ta­haas­teis­ta?

Esi­merk­ki­nä Invencon Video Stream Ana­ly­sis ‑rat­kai­su

Vas­ta­sim­me haas­tei­siin ja raken­sim­me Invencol­la koko­nai­suu­den, mis­sä voi­daan raken­taa koko put­ki: video­ku­van tul­kin­ta reaa­liai­kai­ses­ti, sii­tä len­nos­sa ennus­tei­den teke­mi­nen ja kai­ken esit­tä­mi­nen ennus­te­vi­deon muo­dos­sa. Kaik­ki toi­mii muu­ta­man sekun­nin vii­vea­jal­la.

Koko­nai­suus voi­daan raken­taa yhdel­le tehok­kaal­le muu­ta­man tuhan­nen euron “peli­pal­ve­li­mel­le” ja sen raken­ta­mi­seen menee aikaa muu­ta­ma viik­ko sisäl­täen mal­lin opet­ta­mi­sen, tes­taa­mi­sen ja asiak­kaan kou­lut­ta­mi­sen. Tek­no­lo­gia­na käy­täm­me mm. Yolo (reaa­liai­kai­nen objec­tion tun­nis­ta­mi­nen), Kal­man Fil­ter (objek­tien yksi­löin­tiin ja lii­ke­ra­to­jen tun­nis­tuk­seen) ja Social LSTM (objek­tien lii­ke­ra­to­jen ennus­ta­mi­seen huo­mioi­den muut objek­tit).

Alla on yksi esi­merk­ki­to­teu­tus, jos­sa tun­nis­te­taan auto­ja/­lin­ja-auto­ja/ih­mi­siä live-video­ku­vas­ta 24 kuvaa sekun­nis­sa 24/7/365 peri­aat­teel­la.

Video Stream Analysis Invenco videokuvan tunnistus

Olem­me var­mo­ja, että sovel­lus­koh­tei­ta löy­tyy run­saas­ti eri toi­mia­loil­la, esi­merk­ki­nä lii­ken­teen ana­ly­soin­ti, työ­tur­val­li­suus, teh­taan pro­ses­sien seu­raa­mi­nen, laa­dun poik­kea­mien löy­tä­mi­nen jne.

Kos­ka rat­kai­su voi­daan toteut­taa kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti asiak­kaan omaan ympä­ris­töön, toteu­tuk­sen hin­ta ja eten­kin sen päi­vit­täi­set kus­tan­nuk­set eivät ole enää este. Tär­keäm­pi kysy­mys on, mis­sä reaa­liai­kais­ta videoa­na­lyy­siä voi­daan orga­ni­saa­tios­sa­si hyö­dyn­tää?

Löy­tyy­kö sinul­ta video­strii­miä, johon voi­sim­me kokeil­la rat­kai­sua ket­te­räs­ti?

Ota yhteyt­tä!

Pet­ri Räsä­nen ja Mik­ko Läh­dea­ho

Avainsanat: ,

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

KAIKKI ARTIKKELIT

INVENCO OY

Invenco on yritysten suorituskyvyn johtamiseen, tietovarastointiin ja raportointiin erikoistunut asiantuntijaorganisaatio.

Y-tunnus: 1845314-7

Sähköposti: viestinta(at)invenco.fi

AA-Bisnode-2019
TOIMISTOT

VANTAA
Äyritie 18
01510 Vantaa
p. 010 229 0830

TAMPERE
Rautatienkatu 21 C 6. krs
33100 Tampere
p. 010 505 4505

OULU
Uusikatu 53
90120 Oulu
p. 040 546 0465

KUOPIO
Kauppakeskus Minna
Haapaniemenkatu 18, 3. krs
70110 Kuopio
p. 050 350 4088

Copyright © Invenco Oy | All rights reserved.