UUTISET

BARC-tut­­ki­­mus 2019: Jedox vakuut­ti ase­man­sa maa­il­man joh­ta­va­na suun­nit­te­lun, bud­je­toin­nin ja ennus­ta­mi­sen rat­kai­su­na

Suo­ri­tuk­sen joh­ta­mi­sen rat­kai­su Jedox saa­vut­ti jäl­leen erin­omai­sia ​​tulok­sia tämän vuo­den BARC-yhtiön laa­ti­mas­sa Plan­ning Sur­vey 19 ‑tut­ki­muk­ses­sa.

Jou­lu­ter­veh­dys

Haluam­me kiit­tää asiak­kai­tam­me ja yhteis­työ­kump­pa­nei­tam­me kulu­nees­ta vuo­des­ta ja toi­vot­taa rau­hal­lis­ta jou­lun­ai­kaa ja menes­tyk­sel­lis­tä uut­ta vuot­ta 2020!

Invenco sijoit­tui Nex­tE­ra Hac­kat­ho­nis­sa 10 par­haan jouk­koon

Nex­tE­ra Hac­kat­ho­nin tulok­set jul­kis­tet­tiin 5.11.2019. Invencon tii­min idea ja rat­kai­sueh­do­tus, jos­sa pys­ty­tään useis­ta heik­ko­laa­tui­sis­ta satel­liit­ti­ku­vis­ta muo­dos­ta­maan erit­täin tark­ka kuva ja näin hyö­dyn­tä­mään kuvaa voi­ma­lin­jo­jen kun­nos­sa­pi­dos­sa, nousi yli tuhan­nen idean jou­kos­ta 10 par­haan jouk­koon.

Invenco mukaan KL-Kun­­ta­­han­­kin­­toi­­hin pui­te­jär­jes­te­lyyn

KL-Kun­­­ta­­­han­­­kin­­­nat on kil­pai­lut­ta­nut tänä vuon­na 35 mil­joo­nan euron arvoi­sen ict-asian­­­tun­­­ti­­­ja­­­pal­­­ve­­­lui­­­den pui­te­jär­jes­te­lyn asiak­kai­den­sa käyt­töön.

Invenco lop­pusuo­ral­le kan­sain­vä­li­ses­sä Onli­ne Hac­ke­rearth NexE­ra Hac­kat­ho­nis­sa tuhan­sien ideoi­den jou­kos­ta

Tavoit­tee­na on voi­ma­lin­jo­jen kun­nos­sa­pi­to ja toi­min­ta­var­muu­den paran­ta­mi­nen satel­liit­ti­ku­vien perus­teel­la.

Oulun yli­opis­to hyö­dyn­tää Invencon kehi­ty­sa­lus­taa ”Tut­ki­muk­ses­ta uut­ta lii­ke­toi­min­taa” ‑hank­kees­sa

TIMA­­­KO-hank­­­keen tavoit­tee­na on peru­nan­vil­je­lyn digi­loik­ka

Invencon Jedox-rat­­kai­­su tukee Seu­re Henkilöstö­palveluiden lii­ke­toi­min­nan ohjaus­ta ja pro­ses­si­muu­tos­ta

Seu­rel­le toteu­tet­tu rat­kai­su on pal­jon enem­män kuin tulos­en­nus­ta­mi­sen ja bud­je­toin­nin toteu­tus.

Sydän­liit­to sai val­miu­det ana­ly­soi­da jäse­nyh­dis­tys­ten kas­vu­po­ten­ti­aa­lia Mic­ro­soft Power BI:llä

Val­men­nus toteu­tet­tiin asiak­kaan omal­la datal­la.

Cra­mo toteut­taa talou­den suun­nit­te­lun ja kon­ser­ni­pal­ve­lui­ta tuot­ta­vien yhtiöi­den ope­ra­tii­vi­sen kon­so­li­doin­nin yhdel­lä ja samal­la Tabel­la Busi­ness Tools ‑ohjel­mis­tol­la

Invencol­la ja Cra­mol­la on pit­kä yhteis­työ­his­to­ria Tabel­la Busi­ness Tools ‑ohjel­mis­tol­la yltäen vuo­teen 2015, jol­loin aloi­tet­tiin Cra­mon eri mai­den talou­den suun­nit­te­lu­pro­jek­tin toteu­tus Tabel­la Busi­ness Tools ‑ohjel­mis­tol­la.

Invenco kump­pa­ni­na 600Minutes CFO ‑tapah­tu­mas­sa

Invenco on muka­na kump­pa­ni­na syk­syn tär­keim­mäs­sä talous­päät­tä­jien tapah­tu­mas­sa.

Hyvää kesää Invencol­ta!

Meil­lä invenco­lai­sil­la on ollut todel­la työn­täy­tei­nen ja posi­tii­vi­nen alku­vuo­si.

Invenco muka­na yli­opis­to­jen, yri­tys­ten ja Busi­ness Fin­lan­din kan­sain­vä­li­ses­sä VIS­­DOM-hank­­kees­­sa

DevOps/­­­Da­­­taOps-infor­­­maa­­­tion visua­li­soin­nin avul­la tehoa pää­tök­sen­te­koon.

KIINNOS­TUITKO?

INVENCO OY

Invenco on yritysten suorituskyvyn johtamiseen, tietovarastointiin ja raportointiin erikoistunut asiantuntijaorganisaatio.

Y-tunnus: 1845314-7

Sähköposti: viestinta(at)invenco.fi

AA-Bisnode-2019
TOIMISTOT

VANTAA
Äyritie 18
01510 Vantaa
p. 010 229 0830

TAMPERE
Rautatienkatu 21 C 6. krs
33100 Tampere
p. 010 505 4505

OULU
Uusikatu 53
90120 Oulu
p. 040 546 0465

KUOPIO
Kauppakeskus Minna
Haapaniemenkatu 18, 3. krs
70110 Kuopio
p. 050 350 4088

Copyright © Invenco Oy | All rights reserved.