Tie­don visua­li­soin­nis­sa vain tai­vas on raja­na – muu­ta­mil­la vin­keil­lä alkuun

29 marraskuun, 2019 Kirjoittanut Blogit 0 kommenttia

Muu­ta­mil­la yksin­ker­tai­sil­la peri­aat­teil­la datas­ta ja sen visua­li­soin­nil­la saa­daan paras mah­dol­li­nen hyö­ty.

Tie­dol­la joh­ta­mi­nen kehit­tyy nopeas­ti. Vie­lä 5–10 vuot­ta sit­ten dataa oli vähän ja se oli har­vo­jen käsis­sä. Lisäk­si rat­kai­su­va­li­koi­ma oli sup­pea. Nyt dataa on saa­ta­vis­sa lähes ääret­tö­mäs­ti ja tie­don visua­li­soin­tiin löy­tyy usei­ta rat­kai­su­ja.

Vie­lä joi­ta­kin vuo­sia sit­ten BI- tai visua­li­soin­ti­pro­jek­tit saat­toi­vat kes­tää kuu­kausia, jopa vuo­sia ja ne toteu­tet­tiin perin­tei­sel­lä ”vesi­pu­tous­mal­lil­la”. Nyt keveim­mät pro­jek­tit teh­dään alle 10 päi­väs­sä ket­te­räs­ti. Aiem­min rat­kai­sut oli­vat asiak­kaan oman kone­sa­lin rat­kai­su­ja, nyt rat­kai­sut poh­jau­tu­vat yleen­sä pil­via­lus­toi­hin.

Samal­la kun datan saa­ta­vuus ja pro­jek­tien toteu­tus on hel­pot­tu­nut, on datan käsit­te­lyn näkö­kul­ma moni­puo­lis­tu­nut ja ennen kaik­kea syven­ty­nyt. Kun aiem­min tie­toa kerät­tiin, yhdis­tel­tiin, muu­tet­tiin ja tal­len­net­tiin yksin­ker­tai­sia raport­te­ja var­ten, on datan hyö­dyn­tä­mi­nen nyt muu­ta­kin kuin sen käsit­te­lyä ja muok­kaus­ta.

Nyt datas­ta saa­daan pal­jon enem­män irti kuin pelk­kiä raport­te­ja. Tie­toa voi­daan nyky­ai­kai­sil­la rat­kai­suil­la ana­ly­soi­da ja sen perus­teel­la teh­dään ennus­tei­ta. Busi­ness Intel­li­gence oli aiem­min tek­no­lo­gia­kes­keis­tä, kun nyt se on yhä enem­män ihmis­kes­keis­tä.

 

Miten datas­ta sit­ten saa­daan paras mah­dol­li­nen hyö­ty irti?

Datan hyö­dyn­tä­mi­ses­sä kan­nat­taa tut­kail­la avoi­min mie­lin tois­ten toi­mia­lo­jen mal­le­ja, joil­la saat­taa olla kil­pai­lue­tua omal­le toi­mia­lal­le. Tek­no­lo­gia ei ole enää mikään este ja pie­nel­lä pro­jek­til­la pääs­tään jo liik­keel­le datan hyö­dyn­tä­mi­ses­sä. Kan­nat­taa pitää koko ajan mie­les­sä tämä kysy­mys: miten voin pal­vel­la lii­ke­toi­min­taa datan avul­la?

Datan hyö­dyn­tä­mi­seen­kin pätee 80/20-sään­tö: 20 pro­sent­tia datas­ta tuo 80 pro­sent­tia hyö­dys­tä.

Kun oikeat lii­ke­toi­min­taa pal­ve­le­vat kysy­myk­set ovat tie­dos­sa ja data on kun­nos­sa, on data kään­net­tä­vä hel­pos­ti ana­ly­soi­ta­vaan muo­toon.

Visua­li­soin­nin idea­na on esit­tää nume­ro­da­ta ihmi­sel­le hel­pom­min tul­kit­ta­vas­sa muo­dos­sa, sel­keyt­tää datas­ta vain oleel­li­nen osa, aut­taa ymmär­tä­mään datan sisäl­tö, aut­taa näke­mään mah­dol­li­set datan ongel­ma­koh­dat ja tie­ten­kin aut­taa teke­mään datan perus­teel­la pää­tök­siä.

Ennen kun käy­dään datan visua­li­soin­nin kimp­puun, on hyvä poh­tia sitä, mil­lai­ses­sa tilan­tees­sa, mil­lai­sil­la pää­te­lait­teil­la ja kuin­ka kau­an datan visua­li­soin­tia kat­sel­laan. Lisäk­si visua­li­soin­nin toteu­tuk­seen vai­kut­taa se, onko data käyt­tä­jil­le jo entuu­des­taan tut­tua.

Vies­ti pitää miet­tiä kirk­kaak­si. Mihin kysy­myk­siin etsi­tään vas­tauk­sia? Ket­kä ovat vas­taa­not­ta­jia? Kuin­ka kau­an on aikaa tul­ki­ta visua­li­soin­te­ja? Visua­li­soin­ti­mal­lis­sa kan­nat­taa miet­tiä, esi­te­tään­kö data staat­ti­sen vai dynaa­mi­sen (jat­ku­vas­ti muut­tu­van) datan avul­la.

Visua­li­soin­nis­sa on syy­tä löy­tää oikea datan esi­tys­ta­pa. Esi­mer­kik­si 3D-kuvaa­jia kan­nat­taa yleen­sä vält­tää, kos­ka viis­to kuva­kul­ma vää­ris­tää kuvaa­jaa. Yli­mää­räi­nen infor­maa­tio vain sekoit­taa avain­sa­no­maa. Väri­maa­il­ma kan­nat­taa pitää yksin­ker­tai­se­na, sil­lä värien seka­mels­ka pilaa muu­toin hyvän koko­nai­suu­den.

Nyky­ään datan visua­li­soin­nin mah­dol­li­suuk­sia on mel­kein rajat­to­mas­ti. Esi­mer­kik­si Mic­ro­sof­tin Power BI ‑kau­pas­ta on saa­ta­vil­la perä­ti 225 eri­lais­ta visua­li­soin­ti­kom­po­nent­tia. Lisäk­si tar­vit­taes­sa voi­daan ”koo­da­ta” omia visua­li­soin­te­ja, kuten Box and Whis­ker ‑kuvaa­ja.

Jos datan visua­li­soin­nin hyö­dyn­tä­mi­sen mah­dol­li­suu­det orga­ni­saa­tios­sa­si kiin­nos­ta­vat, ota yhteyt­tä!

Avainsanat: ,

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

KAIKKI ARTIKKELIT

INVENCO OY

Invenco on yritysten suorituskyvyn johtamiseen, tietovarastointiin ja raportointiin erikoistunut asiantuntijaorganisaatio.

Y-tunnus: 1845314-7

Sähköposti: viestinta(at)invenco.fi

AA-Bisnode-2019
TOIMISTOT

VANTAA
Äyritie 18
01510 Vantaa
p. 010 229 0830

TAMPERE
Rautatienkatu 21 C 6. krs
33100 Tampere
p. 010 505 4505

OULU
Uusikatu 53
90120 Oulu
p. 040 546 0465

KUOPIO
Kauppakeskus Minna
Haapaniemenkatu 18, 3. krs
70110 Kuopio
p. 050 350 4088

Copyright © Invenco Oy | All rights reserved.