Talou­den suun­nit­te­lun seu­raa­va taso

13 tammikuun, 2020 Kirjoittanut Blogit 0 kommenttia

Monien tut­ki­mus­ten ja kyse­lyi­den (*) mukaan Suo­mes­sa ja maa­il­mal­la yli 20% kes­ki­suu­ris­ta ja suu­ris­ta yri­tyk­sis­tä on jo siel­lä – teko­ä­lyn (AI) ja koneop­pi­mi­sen (ML) hyö­dyn­tä­mis­vai­hees­sa myös talous­hal­lin­nos­sa.

Samo­jen tut­ki­mus­ten mukaan kol­man­nes yhtiöis­tä suun­nit­te­lee lähi­vuo­si­na hyö­dyn­tä­vän­sä teko­ä­lyä. Yli puo­let kes­ki­suu­ris­ta tai isois­ta yri­tyk­sis­tä on näin muka­na AI-kehi­tyk­ses­sä. Pio­nee­riy­ri­tyk­set, tai ehkä pitäi­si käyt­tää ter­miä toi­min­taan­sa digi­taa­li­ses­ti kehit­tä­vät ja auto­ma­ti­soi­vat yri­tyk­set, ovat siis jo liik­keel­lä ja hyö­dyn­tä­vät oikeas­ti tie­toa toi­min­tan­sa ohjaa­mi­ses­sa.

Talou­den teko­ä­lyn ensim­mäi­nen aal­to

Ensim­mäi­ses­sä talou­den teko­ä­ly­aal­los­sa on tehos­tet­tu ja auto­ma­ti­soi­tu päi­vit­täi­siä ope­ra­tii­vi­sia pro­ses­se­ja, kuten osto­las­ku­jen rei­ti­tys­tä, vähit­täis- ja tuk­ku­kau­pan tilaus- ja jake­lu­ket­ju­ja, kir­jan­pi­to­da­tan ja ‑kir­jaus­ten vali­doin­tia ja palk­ka­las­ken­nan oikeel­li­suut­ta. Näis­sä ensim­mäi­sis­sä rat­kai­suis­sa on teh­ty enem­män robo­tiik­ka­rat­kai­su­ja kuin var­si­nai­sia koneop­pi­via mal­le­ja.

Har­va antaa vie­lä koneen ennus­taa esi­mer­kik­si myyn­tiä tai kus­tan­nuk­sia. Yhtiöt teke­vät vuo­si­bud­je­toin­nin ja kuu­kausit­tai­sen talou­den ennus­ta­mi­sen edel­leen hyvin perin­tei­ses­ti alhaal­ta ylös myyn­ti- ja kus­tan­nusen­nus­teet kerä­ten tai kes­ki­te­tys­ti cont­rol­le­rei­den toi­mes­ta ylä­ta­sol­ta luku­ja vii­la­ten. Eivät­kö talous­joh­ta­jat ja cont­rol­le­rit luo­ta auto­maat­ti­ses­ti muo­dos­tu­viin lukui­hin?

Teko­ä­lyä hyö­dyn­tä­vät rat­kai­sut, ovat ne koneop­pi­via tai tilas­tol­li­seen mal­lin­nuk­seen perus­tu­via, eivät vie­lä pit­kään aikaan kor­vaa koko­naan cont­rol­le­rei­ta ja mui­ta talou­den suun­nit­te­li­joi­ta.  Nämä rat­kai­sut mah­dol­lis­ta­vat kui­ten­kin var­muu­del­la ihmi­sel­le mah­dot­to­mien suu­rien tie­to­mas­so­jen läpi­käyn­nin ja ovat ihmis­sil­mää tar­kem­pia.

Teko­ä­lys­tä tukiä­lyk­si

Jos koneop­pi­va ennus­te­mal­li tun­tuu sinus­ta mus­tal­ta laa­ti­kol­ta, niin tes­taa mal­lin luo­tet­ta­vuus. Kerä­tään yri­tyk­se­si dataa ja ana­ly­soi­daan se. Jos tie­dos­ta saa­daan riit­tä­vät lii­ke­toi­min­taa selit­tä­vät kor­re­laa­tiot, anne­taan datan ja algo­rit­min ennus­taa ihmis­ten rin­nal­la seu­raa­vat kuu­kau­det myyn­tiä ja kus­tan­nuk­sia.

Mikä­li teil­tä vie­lä löy­tyy van­ho­ja ennus­tei­ta (esim. edel­lis­ten vuo­sien bud­je­tit), niin nopea koneop­pi­van mal­lin tes­taa­mi­nen teh­dään ver­taa­mal­la van­ho­ja, ihmis­ten teke­miä ennus­tei­ta, ajan suh­teen liu­ku­vaan his­to­ria­da­taan perus­tu­vaan ennus­tee­seen. Kat­so­taan, kum­pi voit­taa!

Minä aina­kin haluai­sin cont­rol­le­ri­na tie­tää, ennus­taa­ko toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­mäs­tä sekä mark­ki­nas­ta ja asiak­kais­ta saa­ta­va data yhtiö­ni toi­min­taa parem­min kuin ihmis­ten teke­mät ennus­teet. Tämä antai­si minul­le apu­vä­li­neen – tukiä­lyn. Tukiä­lyn avul­la voin haas­taa lii­ke­toi­min­to­ja tai argu­men­toi­da, että toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­miä tai dataa pitää paran­taa, jot­ta niil­lä voi­daan ohja­ta yri­tyk­sen toi­min­taa viik­ko­ja ja kuu­kausia pidem­mäl­lä näky­vyy­del­lä.

Vah­vas­ti vii­me vuo­si­na plan­ning- ja BI ‑mark­ki­nal­le nous­sut Jedox inves­toi edel­lä­kä­vi­jä­nä talou­den teko­ä­ly- ja koneop­pi­mis­mal­lei­hin. Jedox-rat­kai­sun saa Mic­ro­sof­tin Azu­re-ympä­ris­tös­tä, mikä tekee sii­tä erin­omai­sen tuot­teen yri­tyk­se­si AI-kehi­tyk­sel­le.

Avaan lähi­viik­koi­na seu­raa­vas­sa blo­gi­kir­joi­tuk­ses­sa­ni tar­kem­min Jedoxin ole­mas­sa ole­vaa AI-rat­kai­sua AIs­sis­ted Plan­ning ja sii­nä ole­via val­mii­ta myyn­nin, asia­kas­pois­tu­man ja ‑kan­nat­ta­vuu­den sekä data­va­li­doin­nin mal­le­ja.

Kir­joit­ta­ja:
Mik­ko Dra­gon
Joh­ta­va kon­sult­ti

Viit­teet: *) Dra­gon & Vuo­ri­nen, Arti­ficial Intel­li­gence in Finance ‑kyse­ly­tut­ki­mus isoil­le suo­ma­lai­sil­le yhtiöil­le sekä Ernst & Youn­gin (EY) The Growing Impact of AI on Busi­ness ja Overco­ming bar­riers to AI ‑jul­kai­sut (MIT Tech­no­lo­gy Review).

Avainsanat: , , , ,

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

KAIKKI ARTIKKELIT

INVENCO OY

Invenco on yritysten suorituskyvyn johtamiseen, tietovarastointiin ja raportointiin erikoistunut asiantuntijaorganisaatio.

Y-tunnus: 1845314-7

Sähköposti: viestinta(at)invenco.fi

AA-Bisnode-2019
TOIMISTOT

VANTAA
Äyritie 18
01510 Vantaa
p. 010 229 0830

TAMPERE
Rautatienkatu 21 C 6. krs
33100 Tampere
p. 010 505 4505

OULU
Uusikatu 53
90120 Oulu
p. 040 546 0465

KUOPIO
Kauppakeskus Minna
Haapaniemenkatu 18, 3. krs
70110 Kuopio
p. 050 350 4088

Copyright © Invenco Oy | All rights reserved.