Power BI analytiikka raportointi BI Invenco

Sydän­liit­to sai val­miu­det ana­ly­soi­da jäse­nyh­dis­tys­ten kas­vu­po­ten­ti­aa­lia Mic­ro­soft Power BI:llä

27 elokuun, 2019 Kirjoittanut Referenssit, Uutiset 0 kommenttia

Val­men­nus toteu­tet­tiin asiak­kaan omal­la datal­la.

Mic­ro­soft Power BI ‑val­men­nuk­sen eri­tyi­se­nä tavoit­tee­na oli Sydän­lii­ton jäsen­tie­to­da­tan rikas­ta­mi­nen avoi­mel­la paik­ka­kun­ta­koh­tai­sel­la väes­tö­tie­to­da­tal­la.

Kou­lu­tus sisäl­si seu­raa­vat osa-alu­eet:

  • Mic­ro­soft Power BI:n käy­tön perus­teet
  • Tie­to­mal­lin­nuk­sen perus­tei­ta
  • Datan visua­li­soin­tia
  • Toteu­tet­tiin käy­tän­nös­sä ensim­mäi­nen ver­sio alu­eel­li­ses­ta jäsen­ra­por­toin­nis­ta, jon­ka tavoit­tee­na on jäse­nyh­dis­tys­ten kas­vu­po­ten­ti­aa­lin ana­ly­soin­ti
  • Mic­ro­soft Power BI ‑pal­ve­lun käyt­tö ja raport­tien jul­kai­se­mi­nen
  • Kart­ta­vi­su­aa­lien käyt­tö ja nii­hin liit­ty­vät eri­tyis­haas­teet

”Kou­lu­tuk­sen myö­tä saim­me tar­vit­ta­vat val­miu­det kehit­tää Sydän­lii­ton visu­aa­li­set jäsen­ra­por­tit. Kou­lut­ta­ja aut­toi mei­tä ymmär­tä­mään Mic­ro­soft Power BI:n ”taus­tal­la ole­vat lai­na­lai­suu­det” sekä sen, mihin aikaa kan­nat­taa käyt­tää, ennen kuin teke­mi­sen asteel­le ede­tään. Tämän myö­tä saa­dut oival­luk­set ovat hel­pot­ta­neet myös tule­vaa ymmär­tä­mis­tä ohjel­man käy­tön osal­ta”, kom­men­toi Sydän­lii­ton talous­joh­ta­ja Vil­le Salo.

Invencon koke­neet kon­sul­tit ovat yri­tys­ten ja orga­ni­saa­tioi­den apu­na visu­aa­li­sen ana­ly­tii­kan ja rapor­toin­nin kehit­tä­mi­ses­sä Mic­ro­soft Power BI:llä. Invenco tar­jo­aa asiak­kaan tar­pei­den mukaan rää­tä­löi­tyä val­men­nus­ta ja kou­lu­tus­ta.

Val­men­nus voi sisäl­tää esi­mer­kik­si asiak­kaan hen­ki­lös­tön osaa­mis- ja tar­ve­kar­toi­tuk­sen, 1–5 hen­ki­löl­le tar­koi­te­tun päi­vän mit­tai­sen työ­pa­jan, Mic­ro­soft Power BI:n käy­tön ope­tus­ta sekä ana­ly­tii­kan hyvien käy­tän­tö­jen läpi­käyn­tiä.

Val­men­nuk­ses­sa asiak­kaal­le tar­jo­taan mah­dol­li­suus hyö­dyn­tää omaa dataan­sa, joka laa­di­taan jul­kai­su­kun­toon yhdes­sä.

Kou­lu­tus­ta voi­daan myös tar­peen mukaan jat­kaa etä­työs­ken­te­ly­nä ver­kos­sa, Invencon tai asiak­kaan omis­sa tilois­sa.

Suo­men Sydän­liit­to on ihmis­ten voi­ma­va­ro­ja vah­vis­ta­va, sydän­ter­veyt­tä edis­tä­vä ja sai­ras­tu­nei­ta tuke­va jär­jes­töyh­tei­sö. Sydä­nyh­tei­söön kuu­luu noin 70 tuhat­ta hen­ki­lö­jä­sen­tä, 16 sydän­pii­riä, 215 sydä­nyh­dis­tys­tä ja kol­me val­ta­kun­nal­li­ses­ti toi­mi­vaa jäse­nyh­dis­tys­tä. Sydän­liit­to aut­taa jo sai­ras­tu­nei­ta ja tekee moni­puo­li­ses­ti ennal­taeh­käi­se­vää sydän­työ­tä ympä­ri Suo­men.

Lue lisää Invencon Power-BI-val­men­nuk­ses­ta.

Avainsanat: , ,

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

KAIKKI ARTIKKELIT

INVENCO OY

Invenco on yritysten suorituskyvyn johtamiseen, tietovarastointiin ja raportointiin erikoistunut asiantuntijaorganisaatio.

Y-tunnus: 1845314-7

Sähköposti: viestinta(at)invenco.fi

AA-Bisnode-2019
TOIMISTOT

VANTAA
Äyritie 18
01510 Vantaa
p. 010 229 0830

TAMPERE
Rautatienkatu 21 C 6. krs
33100 Tampere
p. 010 505 4505

OULU
Uusikatu 53
90120 Oulu
p. 040 546 0465

KUOPIO
Kauppakeskus Minna
Haapaniemenkatu 18, 3. krs
70110 Kuopio
p. 050 350 4088

Copyright © Invenco Oy | All rights reserved.