PILVIRATKAISUT

Vie data­si lii­ke­toi­min­ta­si kan­nal­ta par­haal­le mah­dol­li­sel­le alus­tal­le 

Pil­vi sopeu­tuu jous­ta­vas­ti vaih­te­le­viin työ­kuor­miin ja se on sik­si luon­nol­li­nen valin­ta yri­tyk­seil­le ja yhtei­söil­le, jot­ka hake­vat nope­aa käyt­töön­ot­tooa ja skaa­lau­tu­vuut­ta. Voit aloit­taa pie­nem­mäl­lä kapa­si­tee­til­la ja tut­kia eri vaih­toeh­to­ja sitou­tu­mat­ta kal­lii­siin ja moni­mut­kai­siin rat­kai­sui­hin. Pilo­teis­sa ja PoC:ssa pil­vi on nyky­ään lähes ainoa kus­tan­nus­te­ho­kas rat­kai­su.

Me autam­me sinua valit­se­maan ja raken­ta­maan sopi­vim­mat alus­tat, riip­pu­mat­ta sii­tä mis­sä data­si on täl­lä het­kel­lä. Tes­tausym­pä­ris­tö­jen pys­tyt­tä­mi­nen, siir­tä­mi­nen tuo­tan­toon ja pur­ka­mi­nen on pil­ves­sä nope­aa ja kus­tan­nus­te­ho­kas­ta.

Toteu­tam­me usei­ta pil­vi­rat­kai­su­ja eri kokoi­sil­le orga­ni­saa­tioil­le. Asian­tun­ti­jam­me pys­ty­vät valit­se­maan sopi­vim­mat väli­neet, ohjel­mis­tot ja lähes­ty­mis­ta­vat kuhun­kin asia­kas­tar­pee­seen. Me tun­nem­me pil­vi­rat­kai­sut kuin omat tas­kum­me.

Moni­puo­li­set kon­sult­ti­pal­ve­lut

Kon­sul­toin­ti­pal­ve­lut ovat Invencon pää­toi­min­ta. Tar­joam­me esim. eri­lai­sia ark­ki­teh­tuu­rei­hin, tek­no­lo­gian suo­ri­tus­ky­kyyn ja moni­toi­mit­ta­jaym­pä­ris­töi­hin liit­ty­vää neuvonta‑, kat­sel­moin­ti- ja works­hop-pal­ve­lu­ja ja itse toteu­tuk­set. Teem­me hank­kei­ta aina muu­ta­man päi­vän täs­mä­kon­sul­toin­nis­ta pidem­piai­kai­siin toi­mek­sian­toi­hin.

Invencon perus­pe­ri­aat­tee­na on, että kon­sult­tim­me osaa­vat ja eten­kin halua­vat lait­taa käten­sä myös ”kone­pel­lin alle” ja toteut­taa rat­kai­sut. Meil­tä löy­tyy Suo­men par­hai­ta osaa­jia eri tek­no­lo­goil­le ja mene­tel­mil­le. Mei­hin voit aina luot­taa.

KIINNOS­TUITKO?

Lähe­tä yhteys­tie­to­si alla ole­val­la lomak­keel­la niin otam­me sinuun yhteyt­tä mah­dol­li­sim­man pian.

INVENCO OY

Invenco on yritysten suorituskyvyn johtamiseen, tietovarastointiin ja raportointiin erikoistunut asiantuntijaorganisaatio.

Y-tunnus: 1845314-7

Sähköposti: viestinta(at)invenco.fi

AA-Bisnode-2019
TOIMISTOT

VANTAA
Äyritie 18
01510 Vantaa
p. 010 229 0830

TAMPERE
Rautatienkatu 21 C 6. krs
33100 Tampere
p. 010 505 4505

OULU
Uusikatu 53
90120 Oulu
p. 040 546 0465

KUOPIO
Kauppakeskus Minna
Haapaniemenkatu 18, 3. krs
70110 Kuopio
p. 050 350 4088

Copyright © Invenco Oy | All rights reserved.