OHJELMISTOKEHITYS

Visu­aa­li­ses­ti näyt­tä­viä ja skaa­lau­tu­via tie­toin­ten­sii­vi­siä ohjel­mis­to­ja käyt­tä­jien tar­pei­siin

Yri­tys­ten suo­ri­tus­ky­vyn joh­ta­mi­nen, tie­to­va­ras­tot ja rapor­toin­ti on Invencon ydin­osaa­mis­ta. Yri­tys­ten arvok­kain omai­suus, data ja sii­tä jalos­tet­tu infor­maa­tio, on kes­kiös­sä kai­kis­sa Invencon tie­dol­la joh­ta­mi­sen pro­jek­teis­sa.

Teho­kas datan ja infor­maa­tion käsit­te­ly tar­vit­see tuek­seen lop­puun saak­ka mie­ti­tyt ohjel­mis­toark­ki­teh­tuu­rin ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­set suun­nit­te­lu­mal­lit, jot­ka sovi­tam­me kul­loi­sen­kin pro­jek­tin koh­deym­pä­ris­tön tar­peet, orga­ni­saa­tion ja pro­ses­sit huo­mioi­den. Täs­sä työs­sä mei­tä aut­taa vah­va integroin­tio­saa­mi­sem­me, jon­ka tuel­la raken­nam­me toi­mi­vat inte­graa­tiot ohjel­mis­to- ja jär­jes­tel­mä­ark­ki­teh­tuu­rin kai­kil­la tasoil­la.

Sovel­luk­sen tai jär­jes­tel­män menes­tyk­sen rat­kai­see usein käyt­tä­jä- ja asia­kas­ko­ke­muk­sen hyvyys, ja nii­hin pyr­kien tavoit­tee­nam­me on kehit­tää toi­mi­via, visu­aa­li­ses­ti näyt­tä­viä ja skaa­lau­tu­via tie­toin­ten­sii­vi­siä ohjel­mis­to­ja.

Alla on joi­ta­kin esi­merk­ke­jä joko omien työn­te­ki­jöi­dem­me tai käyt­tä­mäm­me ali­hank­ki­ja­ver­kos­ton hal­lit­se­mis­ta ohjel­mis­to- ja jär­jes­tel­mä­ke­hi­tyk­sen tek­no­lo­giois­ta:

  • Java, .NET, Pyt­hon, SQL, Mon­goDB
  • HTML5, JavaSc­ript, CSS3
  • Pil­vi­pal­ve­lut, AWS, Azu­re, Google

Moni­puo­li­set kon­sult­ti­pal­ve­lut

Kon­sul­toin­ti­pal­ve­lui­na meil­lä ovat esi­mer­kik­si eri­lai­set ark­ki­teh­tuu­rei­hin, tek­no­lo­gian suo­ri­tus­ky­kyyn ja moni­toi­mit­ta­ja ympä­ris­töi­hin liit­ty­vät neuvonta‑, kat­sel­moin­ti- ja works­hop-pal­ve­lut ja itse toteuk­set.

Invenco Care™ pal­ve­lum­me tur­vaa sovel­luk­se­si toi­min­ta­var­muu­den sisäl­täen yllä­pi­to- ja pien­ke­hi­tys­pal­ve­lut.

KIINNOS­TUITKO?

Lähe­tä yhteys­tie­to­si alla ole­val­la lomak­keel­la niin otam­me sinuun yhteyt­tä mah­dol­li­sim­man pian.

INVENCO OY

Invenco on yritysten suorituskyvyn johtamiseen, tietovarastointiin ja raportointiin erikoistunut asiantuntijaorganisaatio.

Y-tunnus: 1845314-7

Sähköposti: viestinta(at)invenco.fi

AA-Bisnode-2019
TOIMISTOT

VANTAA
Äyritie 18
01510 Vantaa
p. 010 229 0830

TAMPERE
Rautatienkatu 21 C 6. krs
33100 Tampere
p. 010 505 4505

OULU
Uusikatu 53
90120 Oulu
p. 040 546 0465

KUOPIO
Kauppakeskus Minna
Haapaniemenkatu 18, 3. krs
70110 Kuopio
p. 050 350 4088

Copyright © Invenco Oy | All rights reserved.