Ohjaat­ko tuo­tan­toa­si Exce­leil­lä vai oikeal­la datal­la?

3 joulukuun, 2019 Kirjoittanut Blogit 0 kommenttia

Onko tut­tu tun­ne: Excel on jää­nyt auki työ­ka­ve­ril­la, joka on hir­vi­met­säl­lä koko seu­raa­van vii­kon Kai­nuun kor­ves­sa? Ja ERPiin pitäi­si näil­lä minuu­teil­la saa­da ladat­tua seu­raa­van vii­kon tuo­tan­to­ta­voit­teet.

Perin­tei­ses­ti ERPiä tuke­vat sovel­luk­set on teh­ty Exce­lil­lä, mikä joh­taa mones­ti toi­seen ongel­maan. Exce­lei­tä ker­tyy ja nii­den hal­lin­ta alkaa vie­dä aikaa. Tämä joh­tuu sii­tä, että Excel on todel­la jous­ta­va ja hyvä väli­ne, mut­ta help­pous ja jous­ta­vuus aiheut­taa sen, että asiat alka­vat rämet­tyä. Tie­toa ker­tyy eri paik­koi­hin ja nii­den yhdis­tä­mi­nen on vai­ke­aa. Lop­pu­tu­lok­se­na rapor­toin­ti asiois­ta on jo lähes mah­do­ton­ta tai aina­kin vai­ke­aa. Tie­to­jen yllä­pi­to vie aikaa, kun Exce­lei­tä on useas­sa pai­kas­sa ja asiat eivät ole enää yhteis­mi­tal­li­sia.

Exce­lit ovat mones­ti myös muka­na ERPin tie­to­läh­tei­nä, nii­tä lada­taan tie­to­kan­taan levyn kul­mil­ta. Lataus­pro­ses­sit ovat vir­he­herk­kiä, kos­ka Exce­lei­hin pys­ty­tään syöt­tä­mään dataa ilman tar­kis­tuk­sia ja latauk­set tup­paa­vat kaa­tu­maan. Täs­tä saat­taa aiheu­tua vii­väs­tyk­siä ja jopa vää­riä pää­tök­siä tuo­tan­nos­sa. Tuo­te­taan tava­raa lii­kaa tai lii­an vähän ja sii­tä­hän asiak­kaat eivät yleen­sä pidä.

 Miten InCont­rol rat­kai­see tämän ongel­man?

InCont­rol on Invencon kehit­tä­mä tuo­tea­lus­ta, joka integroi­tuu näp­pä­räs­ti ERPin kyl­keen ja hakee siel­tä tar­vit­ta­vat tie­dot. Datan syöt­töön InCont­rol tar­jo­aa älyk­käät syöt­tö­lo­mak­keet, joi­hin saa­daan luo­tua tar­kis­tuk­set tai ennal­ta sovi­tut arvot syö­tet­tä­väl­le tie­dol­le. Näin vää­rän tie­don syöt­tä­mi­sen ris­kit saa­daan mini­moi­tua.

Datan syöt­tö­lo­mak­kei­den taus­tal­le saa­daan raken­net­tua myös moni­mut­kai­sem­paa logiik­kaa tar­peen mukaan. InCont­rol toi­mii Mic­ro­sof­tin Win­dows ja SQL Ser­ver alus­tal­la ja sil­lä teh­dyt sovel­luk­set ovat täy­sin avoi­mia ja help­po yllä­pi­tää jat­kos­sa. Ei siis huol­ta, että sitou­dut mihin­kään tek­niik­kaan, joka ei oli­si käy­tös­sä vie­lä vuo­sien­kin pääs­tä.

Kun tie­dot Exce­lei­den sijaan ovat nyt kes­ki­te­tys­ti yhdes­sä tie­to­kan­nas­sa ja sii­hen saa­daan vie­lä yhdis­tet­tyä ERPis­tä haet­tu reaa­liai­kai­nen data, on asioi­den rapor­toin­ti ja reaa­liai­kai­nen seu­ran­ta huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­paa. InCont­ro­lis­ta löy­tyy käte­viä visua­li­soin­ti­ta­po­ja, joi­den raken­ta­mi­nen on jous­ta­vaa ja nope­aa.

Voit napa­ta vaik­ka­pa teh­taan poh­ja­piir­rok­sen poh­jak­si ja sen pääl­le luo­da objek­te­ja, joi­ta voit ohja­ta reaa­liai­kai­sel­la tie­dol­la ja saa­da sitä kaut­ta parem­man ymmär­ryk­sen tuo­tan­non mate­ri­aa­li­vir­to­jen ongel­ma­koh­dis­ta. Tuo­tan­to­tie­dot saa­daan myös näp­pä­räs­ti visua­li­soi­tua vaik­ka­pa tun­ti­koh­tai­si­ne tavoit­tei­neen ja tavoit­tei­ta voi­daan reaa­liai­kai­ses­ti päi­vit­tää tie­to­kan­taan, kun et ole enää Exce­lei­den varas­sa.

InCont­ro­liin syö­tet­tyä ja sin­ne ERPis­tä haet­tua tie­toa voi­daan hyö­dyn­tää hel­pos­ti myös yri­tyk­sen jo val­miis­sa BI-rat­kai­suis­sa, onhan se tie­to­kan­nas­ta vapaas­ti ja hel­pos­ti luet­ta­vis­sa kym­me­nien Excel tau­lu­koi­den sijas­ta.

Case iLOQ – elin­kaa­ri­tie­to­jen hal­lin­ta

Pää­syn­hal­lin­nan edel­lä­kä­vi­jä iLOQ Oy:lle syn­tyi kas­vun myö­tä tar­ve kehit­tää jous­ta­vas­ti tie­to­jär­jes­tel­mi­ään vas­taa­maan tuo­tan­to ‑ja lähet­tä­mö­lo­gis­tii­kan koko ajan muut­tu­via vaa­ti­muk­sia. InCont­rol-alus­taa hyö­dyn­täen Invenco raken­si iLOQil­le tie­to­kan­nan, jon­ka tie­doil­la he voi­vat ana­ly­soi­da tuot­tei­den­sa elin­kaa­ri­tie­to­ja reaa­liai­kai­ses­ti. Lue tari­na tääl­tä.

InCont­rol on val­mis tuo­tea­lus­ta, jol­la voit nopeas­ti kehit­tää ERPin tuek­si sovel­luk­sia ja tuo­tan­non ohjat­ta­vuut­ta lisää­vää reaa­liai­kais­ta seu­ran­taa. Rat­kai­su mah­dol­lis­taa reaa­liai­kai­sen seu­ran­nan varas­tois­ta, talous­hal­lin­nos­ta tai vaik­ka­pa myyn­nis­tä. Lisäk­si InCont­ro­lin avul­la voit toteut­taa yri­tyk­se­si logis­tiik­ka­pro­ses­se­ja tuke­via ja ohjaa­via sovel­luk­sia.

Lisä­tie­toa InCont­ro­lis­ta

 

Kir­joit­ta­ja
Juha Joki­tulp­po
Tuo­te­ke­hi­tys­joh­ta­ja

Avainsanat: , , ,

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

KAIKKI ARTIKKELIT

INVENCO OY

Invenco on yritysten suorituskyvyn johtamiseen, tietovarastointiin ja raportointiin erikoistunut asiantuntijaorganisaatio.

Y-tunnus: 1845314-7

Sähköposti: viestinta(at)invenco.fi

AA-Bisnode-2019
TOIMISTOT

VANTAA
Äyritie 18
01510 Vantaa
p. 010 229 0830

TAMPERE
Rautatienkatu 21 C 6. krs
33100 Tampere
p. 010 505 4505

OULU
Uusikatu 53
90120 Oulu
p. 040 546 0465

KUOPIO
Kauppakeskus Minna
Haapaniemenkatu 18, 3. krs
70110 Kuopio
p. 050 350 4088

Copyright © Invenco Oy | All rights reserved.