Lii­ke­toi­min­nan suun­nit­te­lu,
ohjaus ja kon­so­li­doin­ti

Asian­tun­ti­juu­des­sam­me yhdis­ty­vät tek­ni­nen hal­lin­ta ja laa­ja-alai­nen koke­mus lii­ke­toi­min­nan suun­nit­te­lun ja ohjauk­sen kehit­tä­mi­ses­tä.

Suun­nit­te­lua stra­te­gian tuek­si

Lii­ke­toi­min­nan kil­pai­lue­dut löy­ty­vät sel­keis­tä pää­tök­sis­tä ja nii­den toteu­tu­mi­sen seu­ran­nas­ta. Tämä vaa­tii tie­toa toi­min­nan kehit­ty­mi­ses­tä. Tie­toa ana­ly­soi­mal­la ja jalos­ta­mal­la saa­daan parem­paa tie­toa toi­min­nan tilas­ta, jon­ka perus­teel­la voi­daan lii­ke­toi­min­taa suun­ni­tel­la ja joh­taa ope­ra­tii­vis­ta toi­min­taa sekä teh­dä vaih­toeh­toi­sia ennus­tei­ta yri­tyk­sen suo­ri­tus­ky­vyn joh­ta­mi­sen (EPM, Enterpri­se Per­for­mance Mana­ge­ment) ja talous­hal­lin­non käyt­töön. Onnis­tu­neen suun­nit­te­lun tuli­si­kin ohja­ta käy­tän­nön teke­mis­tä ja tukea näin yri­tyk­sen stra­te­gi­aa.

Moder­ni lii­ke­toi­min­nan ohjaus

Talou­den perin­tei­set, usein his­to­ri­aan pai­not­tu­vat, kuu­kausi­ta­son seu­ran­nat ovat nykyi­sin rutii­ni­ra­por­toin­tia ja kat­ta­vat lähin­nä vain juri­di­set rapor­toin­ti­vaa­teet. Toi­min­na­noh­jaus- tai perin­tei­nen BI-jär­jes­tel­mä ei rii­tä vaa­ti­van talou­den suun­nit­te­lun tar­pei­siin. Lii­ke­toi­min­nan ohjaus vaa­tii moder­nin suun­nit­te­lu­työ­ka­lun.

Talou­den suun­nit­te­lu on nykyi­sin usein osa ope­ra­tii­vis­ta jopa vii­koit­tain tapah­tu­vaa lii­ke­toi­min­taa ohjaa­vaa pro­ses­sia, kuten S&OP (Sales and Ope­ra­tions Plan­ning). Uusien suun­nit­te­lu­jär­jes­tel­mien hyvät integroin­tio­mi­nai­suu­det mah­dol­lis­ta­vat yri­tyk­sen ERP-jär­jes­tel­mien tie­to­jen hel­pon haun ja hyö­dyn­tä­mi­sen rul­laa­vas­sa ennus­ta­mi­ses­sa.

Ennus­te­jär­jes­tel­mä voi las­kea auto­maat­ti­ses­ti aika­sar­jaa tai teko­ä­lyä hyö­dyn­täen talou­den ennus­teet seu­raa­vil­le kuu­kausil­le ja vuo­sil­le ava­ten samal­la luku­jen syy-seu­raus­suh­teet. Tie­to­jen aikai­sem­paa parem­pi läpi­nä­ky­vyys ja reaa­liai­kai­suus mah­dol­lis­taa yri­tyk­sel­le­si nopeam­man rea­goin­nin jat­ku­vas­ti muut­tu­viin tilan­tei­siin.

Kon­ser­ni­las­ken­ta yhdel­lä sovel­luk­sel­la

Monet yri­tys­ten suo­ri­tus­ky­vyn joh­ta­mi­sen ja talous­suun­nit­te­lun sovel­luk­set tar­joa­vat rat­kai­su­ja esi­mer­kik­si bud­je­toin­tiin tai rul­laa­vaan ennus­ta­mi­seen. Talous­joh­to tar­vit­see kui­ten­kin usein myös kon­so­li­doin­nin tai kon­ser­ni­ra­por­toin­nin työ­vä­li­nei­tä ja nii­hin tar­pei­siin yri­tyk­set jou­tu­vat usein hank­ki­maan eril­li­sen rat­kai­sun. Jedox-tek­no­lo­gial­la toteu­tet­tu FastClose™-ratkaisu mah­dol­lis­taa lii­ke­toi­min­nan suun­nit­te­lun, ana­ly­soin­nin ja kon­so­li­doin­nin yhdel­lä sovel­luk­sel­la

TEKNOLOGIAT

AJANKOHTAISTA

Talou­den suun­nit­te­lun seu­raa­va taso

Monien tut­ki­mus­ten ja kyse­lyi­den (*) mukaan Suo­mes­sa ja maa­il­mal­la yli 20% kes­ki­suu­ris­ta ja suu­ris­ta yri­tyk­sis­tä on jo siel­lä – teko­ä­lyn (AI) ja koneop­pi­mi­sen (ML) hyö­dyn­tä­mis­vai­hees­sa myös talous­hal­lin­nos­sa.

BARC-tut­­ki­­mus 2019: Jedox vakuut­ti ase­man­sa maa­il­man joh­ta­va­na suun­nit­te­lun, bud­je­toin­nin ja ennus­ta­mi­sen rat­kai­su­na

Suo­ri­tuk­sen joh­ta­mi­sen rat­kai­su Jedox saa­vut­ti jäl­leen erin­omai­sia ​​tulok­sia tämän vuo­den BARC-yhtiön laa­ti­mas­sa Plan­ning Sur­vey 19 ‑tut­ki­muk­ses­sa.

Jedox panos­taa kump­pa­ni­ver­kos­toon, pil­veen ja teko­ä­lyyn suu­nit­te­lus­sa

Invencon Jedox-tii­­­mi­­­läi­­­siä osal­lis­tui Jedox-kump­­­pa­­­ni­­­ta­­­pah­­­tu­­­maan Köö­pen­ha­mi­nas­sa 17.–18.2019. Alla muu­ta­mia kuu­lu­mi­sia tapah­tu­mas­ta.

Invencon Jedox-rat­­kai­­su tukee Seu­re Henkilöstö­palveluiden lii­ke­toi­min­nan ohjaus­ta ja pro­ses­si­muu­tos­ta

Seu­rel­le toteu­tet­tu rat­kai­su on pal­jon enem­män kuin tulos­en­nus­ta­mi­sen ja bud­je­toin­nin toteu­tus.

Cra­mo toteut­taa talou­den suun­nit­te­lun ja kon­ser­ni­pal­ve­lui­ta tuot­ta­vien yhtiöi­den ope­ra­tii­vi­sen kon­so­li­doin­nin yhdel­lä ja samal­la Tabel­la Busi­ness Tools ‑ohjel­mis­tol­la

Invencol­la ja Cra­mol­la on pit­kä yhteis­työ­his­to­ria Tabel­la Busi­ness Tools ‑ohjel­mis­tol­la yltäen vuo­teen 2015, jol­loin aloi­tet­tiin Cra­mon eri mai­den talou­den suun­nit­te­lu­pro­jek­tin toteu­tus Tabel­la Busi­ness Tools ‑ohjel­mis­tol­la.

“Chief of Finance” ‑tut­ki­mus pal­jas­taa muu­tok­sen rea­li­tee­tit

Muu­tok­sen läpi­vie­mi­sek­si: “Ajat­te­le isos­ti, aloi­ta kevyes­ti, toi­mi nopeas­ti”.

Rul­laa­va ennus­ta­mi­nen – yri­tyk­sen talou­den suun­nit­te­lun tavoi­te­ti­la

Yhä har­vem­pi yri­tys tyy­tyy enää laa­ti­maan vain vuo­si­ta­son bud­jet­tia, vaan rin­nal­le halu­taan nos­taa rul­laa­va ennus­ta­mi­nen parem­man lii­ke­toi­min­nan ennus­ta­mis­tark­kuu­den toi­vos­sa.

Invenco toteut­ti Por­voon kau­pun­gil­le Tabel­­la-talous­­­suun­­nit­­te­­lu­­­jär­­jes­­tel­­män

Por­voon kau­pun­ki valit­si Tabel­la Busi­ness Tool­sin talous­suun­nit­te­lu­jär­jes­tel­mäk­seen lop­pu­vuo­des­ta 2017 jul­ki­sen kil­pai­lu­tuk­sen poh­jal­ta.

Invenco toteut­ti Kun­nan Tai­toan asiak­kail­le taloussuunnittelu­järjestelmän

Invencon tar­joa­ma rat­kai­su on Tabel­la Busi­ness Tools. Tabel­la Busi­ness Tools on kus­tan­nus­te­ho­kas val­mis­jär­jes­tel­mä orga­ni­saa­tion rapor­toin­nin, suun­nit­te­lun ja las­ken­nan moder­ni­soin­tiin.

Invenco ja Jedox tii­vis­tä­vät yhteis­työ­tä talous­suun­nit­te­lun ja talou­den kon­so­li­doin­nin alu­eel­la

Invenco ja Jedox AG tii­vis­tä­vät yhteys­työ­tä ja ovat sopi­neet laa­jas­ta yhteys­työ­so­pi­muk­ses­ta, min­kä tavoit­tee­na on laa­jen­taa Jedoxin mark­­­ki­­­na-ase­­­maa Suo­men mark­ki­noil­la.

Kuusi yleis­tä vir­het­tä yri­tyk­sen talou­den suun­nit­te­lus­sa ja bud­je­toin­nis­sa

Lii­ke­toi­min­nan ohjaus ei tuo­ta yri­tyk­sel­le lisä­ar­voa, jos se toteu­te­taan vää­rin.

Invenco FastClo­se vas­taa kon­ser­ni­las­ken­nan tar­pei­siin

Ylei­ses­ti miel­le­tään, että plan­­­ning-rat­­­kai­­­su, kuten Jedox tai muut niin sano­tus­ti saman kate­go­rian kan­sain­vä­li­set suun­nit­te­lu­rat­kai­sut, ovat käy­tös­sä puh­taas­ti vain sisäi­sen las­ken­nan tar­pei­siin; talou­den suun­nit­te­luun, rapor­toin­tiin ja joh­don pää­tök­sen­teon tuek­si.

KIINNOS­TUITKO?

Lähe­tä yhteys­tie­to­si alla ole­val­la lomak­keel­la niin otam­me sinuun yhteyt­tä mah­dol­li­sim­man pian.

INVENCO OY

Invenco on yritysten suorituskyvyn johtamiseen, tietovarastointiin ja raportointiin erikoistunut asiantuntijaorganisaatio.

Y-tunnus: 1845314-7

Sähköposti: viestinta(at)invenco.fi

AA-Bisnode-2019
TOIMISTOT

VANTAA
Äyritie 18
01510 Vantaa
p. 010 229 0830

TAMPERE
Rautatienkatu 21 C 6. krs
33100 Tampere
p. 010 505 4505

OULU
Uusikatu 53
90120 Oulu
p. 040 546 0465

KUOPIO
Kauppakeskus Minna
Haapaniemenkatu 18, 3. krs
70110 Kuopio
p. 050 350 4088

Copyright © Invenco Oy | All rights reserved.