KONSULTOINTI

Val­jas­ta data lii­ke­toi­min­ta­si käyt­töön ja tehos­ta kil­pai­lu­ky­kyä­si

Kon­sul­toin­ti­pal­ve­lut ovat Invencon pää­toi­min­ta. Teem­me hank­kei­ta aina muu­ta­man päi­vän täs­mä­kon­sul­toin­nis­ta pidem­piai­kai­siin toi­mek­sian­toi­hin. Vuo­sien var­rel­la kon­sult­tim­me ovat teh­neet toi­mek­sian­to­ja hyvin eri­tyyp­pi­sil­le ja kokoi­sil­le asia­kas­or­ga­ni­saa­tioil­le hyö­dyn­täen sekä uusia, että myös vähän vart­tu­neem­pia­kin tek­no­lo­gioi­ta.

Invencon perus­pe­ri­aat­tee­na on, että kon­sult­tim­me osaa­vat ja eten­kin halua­vat lait­taa käten­sä myös ”kone­pel­lin alle” ja toteut­taa rat­kai­sut. Meil­tä löy­tyy Suo­men par­hai­ta osaa­jia eri tek­no­lo­goil­le ja mene­tel­mil­le. Mei­hin voit aina luot­taa.

Olem­me myös erit­täin ver­kos­toi­tu­nei­ta ja teem­me pal­jon eri hank­kei­ta eri kump­pa­nei­den kans­sa. Ver­kos­ton kaut­ta meil­tä löy­tyy myös vähän eksoot­ti­sem­paa osaa­mis­ta tar­vit­taes­sa. Asiak­kaan halu­tes­sa Invenco Oy voi toi­mia myös jon­kun toi­sen yri­tyk­sen ali­hank­ki­ja­na tai yhteis­työ­kump­pa­ni­na

Moni­puo­li­sia kon­sult­ti­pal­ve­lu­ja

Kon­sul­toin­ti­pal­ve­lui­na meil­lä ovat esi­mer­kik­si eri­lai­set ark­ki­teh­tuu­rei­hin, tek­no­lo­gian suo­ri­tus­ky­kyyn ja moni­toi­mit­ta­ja ympä­ris­töi­hin liit­ty­vät neuvonta‑, kat­sel­moin­ti- ja works­hop-pal­ve­lut ja itse toteuk­set.

Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat myös jat­ku­va yllä­pi­to- ja tuki­pal­ve­lu, joka hel­pot­taa asiak­kai­dem­me joka­päi­väis­tä työ­tä sovel­lus­ten hyö­dyn­tä­ji­nä.

Esi­sel­vi­tys­pal­ve­lut

Tavoit­teet

Esi­sel­vi­tyk­sen tavoit­tee­na on toteut­taa seu­raa­vat:
 • Ehdo­tus Asiak­kaan Rapor­toin­ti- ja tie­to­va­ras­to­rat­kai­suk­si, sisäl­täen lyhyen ja pit­kän aika­vä­lin rat­kai­sue­si­tyk­sen
 • Lyhyen aika­vä­lin rat­kai­sue­si­tyk­ses­sä kes­ki­ty­tään esi­mer­kik­si talous­hal­lin­non kuu­kausi­ra­port­tien rat­kai­suun, pit­kän aika­vä­lin rat­kai­sus­sa huo­mioi­daan muut rapor­toin­ti­jär­jes­tel­män tar­peet
 • Suo­si­tuk­sen lisäk­si esi­sel­vi­tyk­ses­sä laa­di­taan ete­ne­mis­suun­ni­tel­ma rat­kai­su­mal­lin käyt­töö­no­tol­le
 • Rat­kai­sue­si­tyk­ses­sä tulee huo­mioi­da Asiak­kaan toi­veet jär­jes­tel­män help­po­käyt­töi­syy­des­tä ja ket­te­räs­tä kehit­tä­mis­mah­dol­li­suu­des­ta self ser­vice ‑peri­aat­teel­la

 

Sisäl­tö ja lop­pu­tu­lok­set

 • Kehit­tä­mis­suun­ni­tel­ma sisäl­tää Asiak­kaan kans­sa käy­tä­vät works­ho­pit sekä Invencon kon­sul­tin sel­vi­tys­työn
 • Kehit­tä­mis­suun­ni­tel­man lop­pu­tu­lok­se­na syn­tyy raport­ti, joka käy­dään läpi Asiak­kaan kans­sa — Tie­kart­ta
 • Etenemissuunnitelma/Tiekartta on poh­ja­na tule­val­le käyt­töön­ot­to­pro­jek­til­le.

 

Kehit­tä­mis­suun­ni­tel­man vai­heet

 1. Nyky­ti­lan kar­toi­tus
 • Ope­ra­tii­vi­sen rapor­toin­nin ja jär­jes­tel­mä­ark­ki­teh­tuu­rin nyky­ti­lan kar­toi­tus
 • Nykyi­siin jär­jes­tel­miin tutus­tu­mi­nen
 • Nykyis­ten ohjel­mis­to­li­sens­sien mak­sut käyt­tä­jä­mää­rät huo­mioi­tu­na
 1. Tavoi­te­ti­lan ja tar­pei­den mää­rit­te­ly
 • Rapor­toin­nin tavoi­te­ti­lan mää­rit­te­ly
 • Käyt­tä­jä- ja lop­pu­asia­kas­ryh­mien luo­kit­te­lu sekä tar­pei­den mää­rit­te­ly
 • Asiak­kaan ja lop­pua­siak­kai­den väli­nen työn­ja­ko nyt ja tule­vai­suu­des­sa
 • Lyhyen ja pit­kän aika­vä­lin tavoit­teet
 1. Kehi­tys­koh­teet
 • Kes­keis­ten kehi­tys­koh­tei­den tun­nis­ta­mi­nen
 1. Toi­men­pi­de­suo­si­tus
 • Eri tek­no­lo­gia­vaih­toeh­to­jen ver­tai­lu ja läpi­käyn­ti
 • Tavoit­tei­den kan­nal­ta sovel­tu­vim­man tek­ni­sen rat­kai­sun suo­si­tus
 1. Ete­ne­mis­suun­ni­tel­ma
 • Lyhyen ja pit­kän aika­vä­lin tavoit­tei­den perus­teel­la laa­dit­ta­va ete­ne­mis­suun­ni­tel­ma
 • Vai­heet, aika­tau­lu ja resurs­sit
 • Työ­mää­rä­ar­vio ja koko­nais­kus­tan­nuk­set (TCO) rat­kai­su­mal­lin käyt­töö­no­tol­le

KIINNOS­TUITKO?

Lähe­tä yhteys­tie­to­si alla ole­val­la lomak­keel­la niin otam­me sinuun yhteyt­tä mah­dol­li­sim­man pian.

INVENCO OY

Invenco on yritysten suorituskyvyn johtamiseen, tietovarastointiin ja raportointiin erikoistunut asiantuntijaorganisaatio.

Y-tunnus: 1845314-7

Sähköposti: viestinta(at)invenco.fi

AA-Bisnode-2019
TOIMISTOT

VANTAA
Äyritie 18
01510 Vantaa
p. 010 229 0830

TAMPERE
Rautatienkatu 21 C 6. krs
33100 Tampere
p. 010 505 4505

OULU
Uusikatu 53
90120 Oulu
p. 040 546 0465

KUOPIO
Kauppakeskus Minna
Haapaniemenkatu 18, 3. krs
70110 Kuopio
p. 050 350 4088

Copyright © Invenco Oy | All rights reserved.