Invencon Jedox-rat­kai­su tukee Seu­re Henkilöstö­palveluiden lii­ke­toi­min­nan ohjaus­ta ja pro­ses­si­muu­tos­ta

3 syyskuun, 2019 Kirjoittanut Referenssit, Uutiset 0 kommenttia

Seu­rel­le toteu­tet­tu rat­kai­su on pal­jon enem­män kuin tulos­en­nus­ta­mi­sen ja bud­je­toin­nin toteu­tus.

Toteu­tet­tu rat­kai­su käsit­tää Seu­ren rul­laa­van ennus­ta­mi­sen ja integroi­dun suun­nit­te­lun rat­kai­sun, jon­ka avul­la Seu­re toteut­taa lii­ke­toi­min­nan ohjaus­ta. Toteu­tus tukee Seu­ren pro­ses­si­muu­tos­ta, jos­sa on siir­ret­ty vuo­sit­tain teh­tä­väs­tä bud­je­toin­nis­ta ja suun­nit­te­lus­ta kuu­kausit­tain teh­tä­vään suun­nit­te­luun ja ennus­ta­mi­seen.

Tulos­en­nus­teet syn­ty­vät Jedoxil­la integroi­dus­ti myyn­nin suun­nit­te­lun, hen­ki­lös­tö­suun­nit­te­lun, mui­den kiin­tei­den kulu­jen sekä tuo­tan­non suun­nit­te­lun kaut­ta. Tulos­bud­jet­ti on enää yksi tulos­en­nus­teen ver­sio, joka syn­tyy nopeas­ti.

”Aikaa ei enää mene tie­to­jen siir­te­lyyn pai­kas­ta toi­seen ja tie­don luo­tet­ta­vuus on paran­tu­nut mer­kit­tä­väs­ti”, ker­too Seu­re Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den talous- ja ana­ly­tiik­ka­joh­ta­ja Tee­mu Kai­piai­nen.

Suun­nit­te­lus­sa Seu­re hyö­dyn­tää myös toi­min­to­las­ken­taa, jos­sa eri­lai­sil­la kus­tan­nusa­ju­reil­la koh­den­ne­taan kus­tan­nuk­sia. Tämä toi­min­to­las­ken­nan rat­kai­su toteu­tet­tiin myös Jedoxiin.

Rat­kai­su toteu­tet­tiin asiak­kaan tar­pei­den mukai­ses­ti ja Invenco vas­ta­si rat­kai­sun toteut­ta­mi­ses­ta koko­nai­suu­des­saan. Asia­kas itse tekee Jedoxil­la raport­te­ja ja syöt­tö­poh­jia tar­pei­den­sa mukai­ses­ti.

”Yhteis­työ Invencon kans­sa toi­mii erit­täin hyvin. Koke­neen kon­sul­tin kans­sa kehit­tä­mi­nen on suju­nut todel­la nopeas­ti, mut­ta samal­la kes­tä­mään tule­via muu­tos­tar­pei­ta. Valit­sim­me Jedoxin, kos­ka tar­vit­sim­me rat­kai­sua, joka mah­dol­lis­taa nopean kehit­tä­mi­sen ja rat­kai­sun joka tukee visio­tam­me tule­vai­suu­den lii­ke­toi­min­nan ohjaa­mi­ses­ta”, Kai­piai­nen tote­aa.

Seu­re on voit­toa tavoit­te­le­ma­ton hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yh­tiö. Yhtiö välit­tää työ­voi­maa yhden päi­vän sijai­suuk­sis­ta kuu­kausia kes­tä­viin työ­suh­tei­siin. Se aut­taa asiak­kai­taan myös muis­sa hen­ki­lös­tö­asiois­sa, kuten rek­ry­toin­neis­sa ja hen­ki­lös­tö­re­surs­sien opti­moin­nis­sa.

Eni­ten Seu­re välit­tää työn­te­ki­jöi­tä sosi­aa­li- ja ter­veys­aloil­le, var­hais­kas­va­tuk­seen, ope­tuk­seen sekä pal­ve­lua­loil­le. Ylei­sim­piä teh­tä­viä ovat lähi­hoi­ta­ja, sai­raan­hoi­ta­ja, las­ten­hoi­ta­ja, kou­lun­käyn­tia­vus­ta­ja, kok­ki, ruo­ka­pal­ve­lu­työn­te­ki­jä sekä lai­tos­huol­ta­ja.

Tänä vuon­na yli 13 000 seu­re­lais­ta työs­ken­te­lee vii­den mil­joo­nan tun­nin ver­ran muun muas­sa sai­raa­lois­sa, ter­veys­a­se­mil­la, päi­vä­ko­deis­sa, pal­ve­lu­ta­lois­sa, koti­hoi­dos­sa sekä kou­luis­sa. Yhtiön 2019 lii­ke­vaih­dok­si enna­koi­daan lähes 130 mil­joo­naa euroa.

Jedox on moder­ni ja moni­puo­li­nen pil­vi­poh­jai­nen lii­ke­toi­min­nan suun­nit­te­lu­rat­kai­su. Samas­sa pake­tis­sa on rapor­toin­nin, ana­ly­soin­nin, visua­li­soin­nin ja suun­nit­te­lun omi­nai­suu­det, kuten esi­mer­kik­si bud­je­toin­ti ja rul­laa­va ennus­ta­mi­nen.

Jedox on saa­nut usei­ta kan­sain­vä­li­siä pal­kin­to­ja ja kan­sain­vä­li­set refe­rens­sit ovat vakuut­ta­via. Moni­puo­lis­ten omi­nai­suuk­sien, help­po­käyt­töi­syy­den ja skaa­lau­tu­vuu­den lisäk­si se on yllät­tä­vän­kin kil­pai­lu­ky­kyi­nen myös hin­nal­taan. Sik­si Jedox tar­jo­aa asiak­kaal­le Invencon näke­myk­sen mukaan yli­voi­mai­ses­ti par­haan kus­tan­nus-hyö­ty­suh­teen.

Tutus­tu tar­kem­min Jedoxiin täs­tä.

Avainsanat: , , , ,

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

KAIKKI ARTIKKELIT

INVENCO OY

Invenco on yritysten suorituskyvyn johtamiseen, tietovarastointiin ja raportointiin erikoistunut asiantuntijaorganisaatio.

Y-tunnus: 1845314-7

Sähköposti: viestinta(at)invenco.fi

AA-Bisnode-2019
TOIMISTOT

VANTAA
Äyritie 18
01510 Vantaa
p. 010 229 0830

TAMPERE
Rautatienkatu 21 C 6. krs
33100 Tampere
p. 010 505 4505

OULU
Uusikatu 53
90120 Oulu
p. 040 546 0465

KUOPIO
Kauppakeskus Minna
Haapaniemenkatu 18, 3. krs
70110 Kuopio
p. 050 350 4088

Copyright © Invenco Oy | All rights reserved.