Invencol­ta uusi rat­kai­su Mic­ro­soft Busi­ness Intel­li­gence ‑ympä­ris­tö­jen val­von­taan — BI Moni­to­ring Tool

22 elokuun, 2019 Kirjoittanut Blogit 0 kommenttia

Invencon asian­tun­ti­jat tuke­vat päi­vit­täin usei­den asiak­kai­den Busi­ness Intel­li­gence ‑ympä­ris­tö­jä eri­lai­sil­la tuki­pal­ve­luil­la, esim. val­von­ta ja yllä­pi­to.

Näis­sä Invenco Caretm ‑tuki­pal­ve­luis­sa meil­le on ker­ty­nyt run­saas­ti koke­mus­ta ja tie­to­pää­omaa, miten suu­rien ja myös vähän pie­nem­pien ympä­ris­tö­jen tuki­pal­ve­lu kan­nat­taa kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti toteut­taa.

Yhte­nä osa-alu­ee­na on BI-jär­jes­tel­män hal­lin­ta. Se voi­daan jakaa nel­jään osa-alu­ee­seen:

 • Moni­to­ring (valvonta/seuranta)
 • Ser­vice ope­ra­tions (ope­roin­ti)
 • Docu­men­ta­tion auto­ma­tion (tek­ni­nen rat­kai­su­do­ku­men­taa­tio)
 • Resource capaci­ty plan­ning  (resurs­sien suun­nit­te­lu­rat­kai­su)

Näis­tä osa-alueis­ta olem­me raken­ta­neeet BI Moni­to­ring Too­lin, joka on yksin­ker­tai­nen ja sel­keä työ­ka­lu on-pre­mi­se Mic­ro­soft ympä­ris­tö­jen val­von­taan ja seu­ran­taan.

Invencon BI Moni­to­ring Too­lin hyö­dyt asiak­kaal­le

1. Help­po ja kevyt

Voit hel­pos­ti seu­ra­ta ja moni­to­roi­da ympä­ris­tön eri toimintoja/palveluja. Työ­ka­lu koos­tuu kehit­tä­mäs­täm­me ETL- sekä pal­ve­lin­re­surs­si­tie­to­jen keruu- ja tal­len­nusal­go­rit­meis­ta sekä näi­den tie­to­jen visua­li­soin­nis­ta Power BI –raport­ti­na. Sii­tä löy­ty­vät tar­vit­ta­vat toi­min­not sel­keäs­ti ryh­mi­te­lyi­nä näky­mi­nä. Voit ava­ta rapor­tin mis­sä vain, myös mobii­lis­ti.

2 . Inte­rak­tii­vi­suus

Raport­tiin on sisäl­ly­tet­ty inte­rak­tii­vi­nen toi­min­nal­li­suus, jol­la pää­set porau­tu­maan ongelmien/häiriötilanteiden juu­ri­syi­hin. Visua­li­soin­ti on toteu­tet­tu väri­koo­deil­la, jot­ta häi­riö­ti­lan­teet erot­tu­vat sel­keäs­ti.

3. Tie­don laa­tu para­nee

Lii­ke­toi­min­to­jen on help­po seu­ra­ta datan laa­tua.

4. Nopeut­taa pää­tök­sen­te­koa

Tukee lii­ke­toi­min­tayk­sik­kö­jä ja IT-joh­toa teke­mään nopei­ta pää­tök­siä kriit­ti­sis­sä tilan­teis­sa.

5. AI-tuki

His­to­ria­tie­don /-datan kerää­mi­nen tukee AI:ta. SQL- ja Win­dows-pal­ve­li­mis­ta voi­daan kerä­tä his­to­ria­da­taa yhdis­tet­ty­nä.

Myö­hem­min on tulos­sa myös mah­dol­li­suus seu­ra­ta pal­ve­lui­ta mobii­lis­ti sekä teks­ti­vies­ti­hä­ly­tyk­set kriit­ti­sis­tä häi­riö­ti­lan­teis­ta.

BI Moni­to­ring-työ­ka­lun omi­nai­suuk­sia (val­von­ta ja seu­ran­ta)

Nykyi­ses­sä ver­sios­sa on käy­tös­sä seu­raa­vat omi­nai­suu­det.

 • Kes­ki­tet­ty moni­to­roin­ti ympä­ris­tön ETL-pro­ses­seil­le
  • ETL-teh­tä­vien reaa­liai­kai­nen moni­to­roin­ti (SQL agent, SSIS cata­log)
  • Poik­keuk­sien koros­ta­mi­nen ja juu­ri­syi­den ana­ly­soin­ti porau­tu­mal­la
  • Yksi­tyis­koh­tai­nen resurs­sien käy­tön moni­to­roin­ti poik­keuk­sien aika­na
  • Näky­vyys kaik­kiin SQL ser­ve­rin pal­ve­lui­hin
  • Pal­ve­lui­den sta­tuk­sen reaa­liai­kai­nen moni­to­roin­ti (DBE, SSAS, agent, SSIS)
  • Lisää omi­nai­suuk­sia kehi­te­tään jat­ku­vas­ti asiak­kai­den toi­vei­den ja tar­pei­den mukaan.

Yhteen­ve­to

Invencon BI Moni­to­ring ‑rat­kai­sul­la saa­vu­te­taan

 • Vir­he­ti­lan­tei­den nopea ana­ly­soin­ti -> sääs­tää aikaa tuot­ta­vaan työ­hön, kun tuki­työ on auto­ma­ti­soi­tu
 • Var­mis­taa, että lii­ke­toi­min­nal­la on laa­du­kas­ta dataa
 • Tukee ongel­ma­ti­lan­tei­den proak­tii­vis­ta enna­koin­tia (syy-yhteyk­sien tun­nis­ta­mi­nen ja ymmär­tä­mi­nen

Ota yhteyt­tä, ker­rom­me mie­lel­läm­me lisää rat­kai­su­ku­vauk­ses­ta ja –kom­po­nen­teis­ta. Saat samal­la hyvän kuvan sii­tä, miten rat­kai­su sovel­tui­si sinun BI-ympä­ris­tö­jen hal­lin­taan.

Lisä­tie­to­ja:

Tui­ja Ekholm, pal­ve­lu­pääl­lik­kö, tuija.ekholm@invenco.fi, +358 50 310 2813
Pet­ri Räsä­nen, myyn­ti-ja mark­ki­noin­ti­joh­ta­ja, petri.rasanen@invenco.fi , +358 50 516 0525

Avainsanat: , , , ,

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

KAIKKI ARTIKKELIT

INVENCO OY

Invenco on yritysten suorituskyvyn johtamiseen, tietovarastointiin ja raportointiin erikoistunut asiantuntijaorganisaatio.

Y-tunnus: 1845314-7

Sähköposti: viestinta(at)invenco.fi

AA-Bisnode-2019
TOIMISTOT

VANTAA
Äyritie 18
01510 Vantaa
p. 010 229 0830

TAMPERE
Rautatienkatu 21 C 6. krs
33100 Tampere
p. 010 505 4505

OULU
Uusikatu 53
90120 Oulu
p. 040 546 0465

KUOPIO
Kauppakeskus Minna
Haapaniemenkatu 18, 3. krs
70110 Kuopio
p. 050 350 4088

Copyright © Invenco Oy | All rights reserved.