TYÖ­VUOROT NOPEASTI JA TEHOK­KAASTI

Invenco OnS­hift — ket­te­rä ja jous­ta­va työ­vuo­ro­jen suun­nit­te­luoh­jel­mis­to

Voit kokeil­la pal­ve­lua 30 päi­vän ajan ilman sitou­muk­sia!

TEETKÖ KAIKEN ITSE?

Anna työn­te­ki­jöi­den ehdot­taa omat työ­vuo­ron­sa.

 LASKETKO LISÄT OIKEIN?

Luo työ­ai­ka­sään­nöt — myös pai­kal­li­ses­ti sovi­tut —  suun­nit­te­lun tuek­si, pal­kan­mak­suun ja las­ku­tuk­seen.

HALUATKO AUTOMATISOIDA?

Anna koneen hoi­taa lis­to­jen teko! Luo tois­tu­vuus­sään­nöt ja pai­na nap­pia.

CASE MATKAHUOLTO

“Invenco OnS­hif­tin avul­la olem­me saa­vut­ta­neet sen, mitä läh­dim­me hake­maan. Yhte­näi­sem­män näky­män resurs­sei­hin, nopeam­man rea­goin­nin ja hel­po­tuk­sen päi­vit­täi­seen työs­ken­te­lyyn. Suo­sit­te­len myös muil­le, jot­ka tais­te­le­vat exce­leis­sä ja säh­kö­pos­teis­sa tapah­tu­van työ­vuo­ro­suun­nit­te­lun paris­sa.”

Mis­ka Vuo­rio, talous­joh­ta­ja, Mat­ka­huol­to Oy

Lue asia­kas­ta­ri­na

INVENCO ONSHIFTIN EDUT

Työ­vuo­ro­suun­nit­te­lu, kel­lo­kort­ti ja teh­tä­vä­suun­nit­te­lu samas­sa pake­tis­sa

Reaa­liai­kai­nen ja selain­poh­jai­nen, skaa­lau­tuu mobii­li­lait­tei­siin

Help­po tun­nis­taa ja rat­kais­ta työ­vuo­ro­jen ongel­ma­koh­dat

Kaik­ki tie­dot voi­daan hyö­dyn­tää rapor­toin­ti­tar­koi­tuk­siin

Erin­omai­nen tie­to­tur­va ja käyt­tö­oi­keuk­sien hal­lin­ta

Vähen­tää vir­hei­tä ja tehos­taa työ­ajan­suun­nit­te­lua

HINNOITTELU

SUUNNITTELIJA

30 €/kk

AUTONOMINEN SUUNNITTELIJA

6 €/kk

TYÖNTEKIJÄT

3 €/kk

OMINAISUUDET

Työ­vuo­ro­suun­nit­te­lu

Teh­tä­vä­suun­nit­te­lu

Työ­ai­ka­kir­jauk­set (mobii­li­kel­lo­kort­ti)

Auto­no­mi­nen työ­vuo­ro­suun­nit­te­lu

Toteu­ma­ra­por­tit (esi­mer­kik­si pal­kan­las­ken­taa var­ten)

Kon­fi­gu­raat­to­ri työ­eh­to­so­pi­muk­sil­le

Tii­mit ja ryh­mät

Nopea käyt­töön­ot­to

BLOGIT

Luo työ­ai­ka­sään­nös­töt itse OnS­hif­tin kon­fi­gu­raat­to­ril­la

Olet suun­nit­te­le­mas­sa työ­vuo­ro­ja ja huo­maat suun­nit­te­lu­vii­kol­le osu­van arki­py­hän. Kuin­ka pal­jon työ­ajas­ta piti­kään vähen­tää? Miten sään­tö meni­kään vuo­si­lo­man koh­dal­la? Työn­te­ki­jä kysyy, mon­ta­ko tun­tia työ­vuo­rois­sa on ilta­tun­te­ja?

Teh­tä­vä­suun­nit­te­lul­la tehoa työ­vuo­ro­suun­nit­te­luun

Työn­joh­don on tär­keä tie­tää, että kaik­ki yri­tyk­sen lii­ke­toi­min­nan kan­nal­ta tär­keät teh­tä­vät tule­vat hoi­det­tua ajal­laan. Usein työn­joh­to jou­tuu ole­maan muis­tin ja pape­ri­lap­pu­jen varas­sa jakaes­saan päi­vän teh­tä­vät.

Invenco OnS­hift — Simpli­fied Shift plan­ning

Shift plan­ning, Time clock and repor­ting Get right staff at right time, crea­te report for pay­roll calcu­la­tion with one click. Use anyw­he­re and any­ti­me from cloud Inte­gra­tion and con­fi­gu­ra­tion is easy and fast. Emplo­yee inte­rac­tion Emplo­yees have their own view for shifts and are able to cont­ri­bu­te to ros­te­ring. Try free for 30 days wit­hout…

Invenco OnS­hift – mark­ki­noi­den jous­ta­vin työvuorosuunnittelu­ratkaisu

Invenco OnS­hift on työ­vuo­ro­suun­nit­te­lun moder­ni rat­kai­su, jon­ka avul­la työ­vuo­ro­suun­ni­tel­man suun­nit­te­lu on help­poa, jous­ta­vaa ja nope­aa.

Työ­vuo­ro­suun­nit­te­lu – vuo­ro­vai­ku­tus­ta ennen kaik­kea

Työ­vuo­ro­suun­nit­te­lus­sa on tär­ke­ää ottaa työn­te­ki­jöi­den toi­veet ja muut­tu­vat elä­män­ti­lan­teet huo­mioon.

Mat­ka­huol­to hyö­dyn­tää OnS­­hift-sovel­­lus­­ta työ­vuo­ro­jen suun­nit­te­luun

Mat­ka­huol­to on otta­nut OnS­hift ‑työ­vuo­ro­so­vel­luk­sen käyt­töön­sä hel­pot­taak­seen päi­vit­täis­tä työ­vuo­ro­suun­nit­te­lua.

TILAA MAKSUTON ESITTELY

Anna säh­kö­pos­tio­soit­tee­si ja Toni Paa­sia­ho (040 586 1083) ottaa Sinuun yhteyt­tä sopiak­seen tar­kem­mas­ta ajan­koh­das­ta

INVENCO OY

Invenco on yritysten suorituskyvyn johtamiseen, tietovarastointiin ja raportointiin erikoistunut asiantuntijaorganisaatio.

Y-tunnus: 1845314-7

Sähköposti: viestinta(at)invenco.fi

AA-Bisnode-2019
TOIMISTOT

VANTAA
Äyritie 18
01510 Vantaa
p. 010 229 0830

TAMPERE
Rautatienkatu 21 C 6. krs
33100 Tampere
p. 010 505 4505

OULU
Uusikatu 53
90120 Oulu
p. 040 546 0465

KUOPIO
Kauppakeskus Minna
Haapaniemenkatu 18, 3. krs
70110 Kuopio
p. 050 350 4088

Copyright © Invenco Oy | All rights reserved.