Invenco muka­na yli­opis­to­jen, yri­tys­ten ja Busi­ness Fin­lan­din kan­sain­vä­li­ses­sä VIS­DOM-hank­kees­sa

20 kesäkuun, 2019 Kirjoittanut Uutiset 0 kommenttia

DevOps/­Da­taOps-infor­maa­tion visua­li­soin­nin avul­la tehoa pää­tök­sen­te­koon.

Visua­li­soin­ti tehos­taa tie­don­vä­li­tys­tä, eri­tyi­ses­ti monia­lai­ses­sa vies­tin­näs­sä eri sidos­ryh­mien kans­sa ja ope­ra­tii­vi­ses­sa toi­min­nas­sa. Monet ohjel­mis­to­ke­hi­tys­työ­ka­lut tar­joa­vat jo joi­ta­kin visua­li­soin­te­ja, mut­ta integroi­dut näky­mät, jot­ka yhdis­tä­vät tie­to­ja useis­ta läh­teis­tä, ovat edel­leen tut­ki­mus­pro­to­tyyp­pi­ta­sol­la.

VIS­DOM-pro­jek­ti kehit­tää uuden­lai­sia visua­li­soin­te­ja DevOps-/Da­taOps-tyyp­pi­sen pro­jek­tin tuot­ta­mas­ta datas­ta. Tavoit­tee­na on luo­da eri­lai­sia näky­miä ja visua­li­soin­te­ja ohjel­mis­to­pro­ses­sin ja/tai ohjel­mis­to­tuot­teen “ter­vey­den­ti­laan”. Tämä tehos­taa pää­tök­sen­te­koa. Invenco hyö­dyn­tää pro­jek­tis­sa InCont­rol-alus­taan­sa ja sen pääl­le raken­net­ta­via sovel­luk­sia ja inte­graa­tioi­ta.

Kan­sain­vä­li­seen kon­sor­tioon kuu­lu­vat Espan­ja, Hol­lan­ti, Suo­mi, Turk­ki ja Roma­nia. Suo­men kon­sor­tios­sa ovat muka­na Vincit, Qen­ti­nel, Invenco, Sof­ta­gram, Tam­pe­reen yli­opis­to ja Oulun yli­opis­to.

Pro­jek­ti alkoi maa­lis­kuus­sa ja kes­tää 3 vuot­ta. Kehi­tys­pro­jek­tin aika­na mää­ri­tel­lään tule­van tuote/palvelukokonaisuuden kes­keis­ten omi­nai­suuk­sien toi­min­nal­li­suu­det. ​Mää­rit­te­ly­jen poh­jal­ta teh­dään Proof-of-Concept –toteu­tus, joka on DevOps/­Da­taOps-kehi­tys­pro­ses­sin visua­li­soin­ti­tuo­te.

Täl­lä het­kel­lä Invencon pää­pai­no on DevOps/­Da­taOps-työ­ka­lu­jen (esim. tes­tauk­sen auto­ma­ti­soin­tiin liit­tyen) tut­ki­mi­ses­sa.

”Invenco on jo pit­kään seu­ran­nut aktii­vi­ses­ti DevOps- ja DataOps-pro­ses­si­mal­lien ympä­ril­lä tapah­tu­vaa kehi­tys­tä ja sovel­ta­nut niis­tä saa­tu­ja oppe­ja omaan tuo­te­ke­hi­tyk­seen. Invencon kal­tai­sel­le datan ja ana­ly­tii­kan asian­tun­ti­jal­le sekä DevOps- että eri­tyi­ses­ti DataOps-mal­li tar­joa­vat mie­len­kiin­toi­sen kehyk­sen toi­min­nan, pro­ses­sien ja nii­tä tuke­vien tuot­tei­den kehit­tä­mi­seen. On mie­len­kiin­tois­ta näh­dä mil­lai­sia visua­li­soin­ti­rat­kai­su­ja hank­kees­sa löy­de­tään, ja mil­lai­sia tulok­sia nii­den sovel­ta­mi­sel­la saa­vu­te­taan ohjel­mis­to- ja ana­ly­tiik­ka­hank­kei­den pää­tök­sen­teon tuke­na”, ker­too Invencon han­ke­vas­taa­va Mika Koi­vu­luo­ma.

”VIS­DOM-pro­jek­tin kal­tai­set pro­jek­tit, jois­sa yri­tyk­set ja yli­opis­tot teke­vät yhteis­työ­tä, hyö­dyn­tä­vät kaik­kia osa­puo­lia kos­ka tie­to­tai­to, aja­tuk­set ja ideat siir­ty­vät molem­piin suun­tiin lisä­ten kaik­kien osa­puol­ten kil­pai­lu­ky­kyä”, kom­men­toi apu­lais­pro­fes­so­ri ja Suo­men kon­sor­tion koor­di­naat­to­ri Kari Sys­tä Tam­pe­reen Yli­opis­tos­ta.

Pro­jek­tin kuvaus.

Lisä­tie­toa: Han­ke­vas­taa­va Mika Koi­vu­luo­ma, p. 040 8355 118, mika.koivuluoma@invenco.fi

Avainsanat: , ,

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

KAIKKI ARTIKKELIT

INVENCO OY

Invenco on yritysten suorituskyvyn johtamiseen, tietovarastointiin ja raportointiin erikoistunut asiantuntijaorganisaatio.

Y-tunnus: 1845314-7

Sähköposti: viestinta(at)invenco.fi

AA-Bisnode-2019
TOIMISTOT

VANTAA
Äyritie 18
01510 Vantaa
p. 010 229 0830

TAMPERE
Rautatienkatu 21 C 6. krs
33100 Tampere
p. 010 505 4505

OULU
Uusikatu 53
90120 Oulu
p. 040 546 0465

KUOPIO
Kauppakeskus Minna
Haapaniemenkatu 18, 3. krs
70110 Kuopio
p. 050 350 4088

Copyright © Invenco Oy | All rights reserved.