Invenco Care™

Yri­tyk­sil­le ja orga­ni­saa­tioil­le on oman ydin­osaa­mi­sen lisäk­si tär­ke­ää kor­kea toi­min­ta­var­muus eri tilan­teis­sa. Usein orga­ni­saa­tioil­la ei ole riit­tä­väs­ti omia resurs­se­ja val­vo­maan päi­vit­täis­ten tie­don integroin­nin/ETL- ja rapor­toin­nin/­BI-/suun­nit­te­lu­jär­jes­tel­mien rutii­nien toi­mi­vuut­ta.

Koke­nut tuki­tii­mi

Talou­den perin­tei­set, usein his­to­ri­aan pai­not­tu­vat, kuu­kausi­ta­son seu­ran­nat ovat jo rutii­ni­ra­por­toin­tia ja lähin­nä juri­di­seen rapor­toin­tiin sopi­via. Ennus­ta­mi­seen kui­ten­kin tar­vi­taan suun­nit­te­lu­jär­jes­tel­mä, jon­ka avul­la ajan­ta­sai­nen tie­to on sitä tar­vit­se­vil­la hel­pos­ti ja ajan­ta­sai­ses­ti saa­ta­vil­la. Perin­tei­ses­tä kalen­te­ri­vuo­sit­tai­ses­ta bud­je­toin­nis­ta ollaan­kin siir­ty­mäs­sä rul­laa­van ennus­ta­mi­sen mal­liin, mikä mah­dol­lis­taa nopeam­man rea­goin­nin jat­ku­vas­ti muut­tu­viin tilan­tei­siin. Suun­nit­te­lu­rat­kai­sun tulee olla integroi­tu mui­hin jär­jes­tel­miin, jot­ta tie­to on reaa­liai­kais­ta, läpi­nä­ky­vää, moni­puo­li­ses­ti ja hel­pos­ti seu­rat­ta­vaa ja ana­ly­soi­ta­vaa. Ennus­teet on myös pys­tyt­tä­vä laa­ti­maan hajau­te­tus­ti orga­ni­saa­tios­sa ja ne on olta­va hel­pos­ti saa­ta­vil­la yri­tys­ta­son koos­teek­si.

Invencon asian­tun­ti­jat miet­ti­vät yhdes­sä asiak­kaan kans­sa par­haat mah­dol­li­set suo­ri­tus­ky­vyn joh­ta­mi­sen pro­ses­sit lii­ke­toi­min­nan tar­pei­siin näh­den.

INVENCO CARE™ ‑PALVELUT

Sovel­lusyl­lä­pi­to

Asiak­kaan tar­pei­siin rää­tä­löi­dyt pal­ve­lut sovel­luk­sen yllä­pi­toon ja pien­ke­hi­tyk­seen.

Invencon yllä­pi­to­pal­ve­lut kat­ta­vat sopi­muk­sen mukaan koko yllä­pi­to­pal­ve­lun koko­nai­suu­den aina jär­jes­tel­män toi­mi­vuu­den var­mis­ta­mi­ses­ta (jat­ku­va seu­ran­ta) ja kor­jaus­toi­men­pi­tei­den teke­mi­ses­tä pien­ke­hi­tyk­seen.

Invencon yllä­pi­to­pal­ve­lut rää­tä­löi­dään aina vas­taa­maan asiak­kaan tar­pei­ta. Yllä­pi­toon voi sisäl­tyä esi­mer­kik­si jokin kiin­teä osa, mil­lä asia­kas saa takuun sovi­tus­ta resurs­si- ja pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­des­ta. Vaih­toeh­toi­ses­ti asia­kas voi sopia yllä­pi­to­pal­ve­lus­ta, jos­sa toi­mim­me “häly­tys­val­miu­des­sa” ilman eril­lis­tä kiin­te­ää pal­ve­lu­mak­sua.

Pal­ve­lu­tii­min teh­tä­vät rää­tä­löi­dään asiak­kaan tar­pei­den ja toi­vei­den mukaan. Asiak­kaan ei tar­vit­se käyt­tää työ­ai­kaan­sa esim. päi­vit­täis­ten rutii­nien val­vo­mi­seen eikä ongel­mien rat­ko­mi­seen.

Usein pää­dy­tään rat­kai­suun, jos­sa osaa­mi­nen on por­ras­tet­tu kol­meen tasoon:

TASO

Jat­ku­van pal­ve­lun tii­mi hoi­taa pää­asias­sa vir­he- ja häi­riö­huol­toon liit­ty­viä teh­tä­viä

TASO

Tek­no­lo­gian tun­te­vat senio­ri­kon­sul­tit hoi­ta­vat muutos‑, pien- ja jat­ko­ke­hi­tys­töi­tä

TASO

Vas­taa esim. ark­ki­teh­tuu­ris­ta

Jat­ko­ke­hi­tys

Huo­leh­dim­me van­kal­la osaa­mi­sel­la BI-ympä­ris­tö­si tulok­sel­li­ses­ta jat­ko­ke­hit­tä­mi­ses­tä.

Invencol­la on pal­ve­luk­ses­sa kon­sult­te­ja, joil­la on usean vuo­den koke­mus BI-rat­kai­su­jen toteut­ta­mi­ses­ta. He ovat työs­ken­nel­leet useil­la toi­mia­loil­la ja eri­lais­ten lii­ke­toi­min­tayk­si­köi­den kans­sa. Kon­sult­tim­me ovat suo­rit­ta­neet oman tuo­tea­lan­sa ser­ti­fi­kaat­te­ja. Invencon kon­sul­tit ovat luo­tet­ta­via kump­pa­nei­ta, kun yri­tyk­sel­lä on eri­lai­sia jat­ko­ke­hi­tys­tar­pei­ta.

Elin­kaa­ri­pal­ve­lut

Huo­leh­dim­me, että asiak­kaal­la on käy­tös­sään tar­vit­se­man­sa moder­nit rat­kai­sut.

Invenco­lai­set seu­raa­vat osaa­mi­sa­luei­den­sa tuot­tei­den uusim­pia ver­sioi­ta ja omi­nai­suuk­sia. He pys­ty­vät ker­to­maan asiak­kail­le uusis­ta muu­tok­sis­ta ja nii­den tuo­mis­ta hyö­dyis­tä.

Pal­ve­lum­me kat­taa myös elin­kaa­ren lop­pu­vai­hees­sa ole­vien rat­kai­su­jen hal­li­tun alas­ajon. Vält­tä­mät­tä tätä van­han tek­no­lo­gian osaa­mis­ta ei ole kai­kil­la toi­mi­joil­la, mut­ta sitä löy­tyy Invencon kon­sul­teil­ta.

Val­men­nus

Asian­tun­ti­jam­me ovat vie­rel­lä­si aut­ta­mas­sa eri tilan­teis­sa ja haas­teis­sa.

Invenco tar­jo­aa yri­tyk­sil­le ja orga­ni­saa­tioil­le kon­sul­toin­nin lisäk­si myös ana­ly­tiik­kaan liit­ty­vää val­men­nus­ta, jos­sa yhdis­tyy käy­tän­nön­lä­hei­nen kou­lu­tus ja toteu­tus. Val­men­nus voi­daan rää­tä­löi­dä asiak­kaan tar­pei­den mukai­sek­si.

Voim­me myös suun­ni­tel­la asiak­kail­lem­me käyt­tö­tu­ki­pal­ve­lun, jos­sa asiak­kaam­me saa­vat tukea tuot­tei­den­sa käy­tös­sä tai kehit­tä­mi­ses­sä tar­vit­taes­sa.

Pal­ve­lun lisä­ar­vo asiak­kaal­le

Asia­kas voi luot­taa sii­hen, että vir­he­ti­lan­teet kor­ja­taan nopeas­ti, kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti ja asian­tun­te­muk­sel­la. Asiak­kaal­le syn­tyy sääs­tö­jä, kun pal­ve­lu on kes­ki­tet­ty eikä ole pääl­lek­käi­siä toi­min­to­ja.

Invencon pal­ve­lu­tii­mi tuo asiak­kaal­le sel­ke­ää lisä­ar­voa: tek­ni­nen laa­tu on hyvä ja asia­kas voi luot­taa jär­jes­tel­män toi­mi­mi­seen. Pal­ve­lun suju­vuut­ta seu­ra­taan sään­nöl­li­sil­lä pala­ve­reil­la ja yhdes­sä sovi­tuil­la mit­ta­reil­la.

Olen vakuut­tu­nut, että Invencon jous­ta­va tuki­tii­mi ja tuki­mal­li on meil­le paras rat­kai­su takaa­maan jär­jes­tel­män käy­tet­tä­vyy­den kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti”, Jar­mo Kärk­käi­nen, Firan Head of IT.

MIKSI INVENCO CARE?

Invencol­la on täl­lä het­kel­lä kym­me­niä asiak­kai­ta, joi­den ympä­ris­tö on taval­la tai toi­sel­la Invencon sovel­lusyl­lä­pi­don pii­ris­sä. Meil­lä on vah­va käy­tän­nön koke­mus BI-jär­jes­tel­mien tuki­toi­min­nois­ta.

Vah­vuu­tem­me ovat:

Jous­ta­vuus eri pal­ve­lu­mal­lei­hin ja ensim­mäi­sen tuen tason kor­kea osaa­mi­sem­me. Uskom­me, että mitä enem­män vir­he­ti­lan­tei­ta pys­ty­tään rat­kai­se­maan ensim­mäi­ses­sä tuki­ta­sos­sa, sitä nopeam­paa ja hel­pom­paa se on myös asiak­kail­le. Kor­kea osaa­mis­ta­so kai­kil­la tukea tar­joa­vil­la por­tail­la on onnis­tu­mi­sem­me avain.

Pal­ve­lui­den rää­tä­löi­tä­vyys asiak­kaan tar­pei­den mukaan, huo­mioi­den sään­nöl­li­nen toi­min­ta­ta­pa.

Emme tar­joa ns. ”bulkki”-ylläpitoa. Var­mis­tam­me, että asiak­kaan läh­tö­ti­lan­ne ja tavoit­teet ote­taan huo­mioon sopi­mus­ta teh­täes­sä.

Hyvä osaa­mi­nen asiak­kaan tuot­teis­ta ja nii­hin liit­ty­vis­tä inte­graa­tiois­ta sekä riit­tä­vä ja päte­vä mie­hi­tys hoi­ta­maan teh­tä­viä.

Ensim­mäi­sen tuki­ta­son kon­sul­teil­la on kai­kil­la usean vuo­den koke­mus BI-hank­keis­ta ja ‑ympä­ris­töis­tä. Tuki­tii­mil­lä on käy­tös­säään myös koko Invencon ja Invencon kump­pa­nei­den ver­kos­to.

Asiak­kaal­le nime­tään dedi­koi­tu pal­ve­lu­tii­mi, joka ottaa vas­tuun tuki­teh­tä­vis­tä ja rat­kai­see tuki­pyyn­nöt. Pal­ve­lu­pääl­lik­kö val­voo tuki­pyyn­tö­jen rat­kai­su­pol­kua. Käyt­tä­jä eli asia­kas saa avun nopeas­ti ja luo­tet­ta­vas­ti.

Invencol­la arvos­te­taan tues­sa työs­ken­te­le­viä kon­sult­te­ja. Lop­pu­jen lopuk­si vaa­ti­vien ongel­mien rat­kai­se­mi­nen on vähin­tään yhtä haas­ta­vaa kuin itse rat­kai­su­jen teke­mi­nen puh­taal­ta pöy­däl­tä.

Ker­rom­me mie­lel­läm­me lisää Invenco Care™ ‑pal­ve­lus­ta. Ota yhteyt­tä, niin rää­tä­löi­dään yri­tyk­sel­le­si sopi­va pal­ve­lu­mal­li.

KIINNOS­TUITKO?

Lähe­tä yhteys­tie­to­si alla ole­val­la lomak­keel­la niin otam­me sinuun yhteyt­tä mah­dol­li­sim­man pian.

INVENCO OY

Invenco on yritysten suorituskyvyn johtamiseen, tietovarastointiin ja raportointiin erikoistunut asiantuntijaorganisaatio.

Y-tunnus: 1845314-7

Sähköposti: viestinta(at)invenco.fi

AA-Bisnode-2019
TOIMISTOT

VANTAA
Äyritie 18
01510 Vantaa
p. 010 229 0830

TAMPERE
Rautatienkatu 21 C 6. krs
33100 Tampere
p. 010 505 4505

OULU
Uusikatu 53
90120 Oulu
p. 040 546 0465

KUOPIO
Kauppakeskus Minna
Haapaniemenkatu 18, 3. krs
70110 Kuopio
p. 050 350 4088

Copyright © Invenco Oy | All rights reserved.