INVENCO INCONTROL

Luo digi­taa­li­sia pal­ve­lu­ja nopeas­ti, seu­raa, ana­ly­soi, rapor­toi ja ohjaa yri­tyk­se­si pro­ses­se­ja reaa­liai­kai­ses­ti.
invenco-ikoni-teknologiat

REAALIAIKAINEN MATERIAALIHALLINTO

invenco-ikoni-valmennus

REAALIAIKAINEN TIEDOLLA JOHTAMINEN

Mik­si
InCont­rol?

InCont­rol on rat­kai­su lii­ke­toi­min­nan ohjauk­sen haas­tei­siin. Rat­kai­sun avul­la pys­tyt seu­raa­maan, ana­ly­soi­maan, rapor­toi­maan ja ohjaa­maan yri­tyk­se­si pro­ses­se­ja – reaa­liai­kai­ses­ti.

InCont­rol mah­dol­lis­taa reaa­liai­kai­sen seu­ran­nan tuo­tan­nos­ta, varas­tois­ta, talous­hal­lin­nos­ta tai vaik­ka­pa myyn­nis­tä. Lisäk­si voit toteut­taa InCont­rol-rat­kai­sul­la yri­tyk­se­si logis­tiik­ka­pro­ses­se­ja tuke­via ja ohjaa­via sovel­luk­sia. Voit myös jous­ta­vas­ti muo­ka­ta pro­ses­sien tavoit­tei­ta ja ohja­ta tavoit­tei­den kaut­ta toi­min­to­ja.

Hyö­dyt

Jous­ta­vaa ja help­poa

  • InCont­rol-rat­kai­sus­sa voi olla usei­ta läh­de­jär­jes­tel­miä, jot­ka voi­vat olla sekä orga­ni­saa­tion sisäis­tä että ulkois­ta dataa (esim. sosi­aa­li­nen media tai Tilas­to­kes­kuk­sen datat).
  • Yhdis­tä ja ana­ly­soi usei­ta pro­ses­si­mit­ta­rei­ta (ERP, MES, laa­tu­jär­jes­tel­mä, talous) yhdel­lä mit­ta­ris­tol­la tai rapor­til­la reaa­liai­kai­ses­ti.
  • Voit raken­taa käte­väs­ti ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti uusia älyk­käi­tä syöt­tö­poh­jia ja inte­graa­tioi­ta.
  • Sovel­lus toi­mii kai­kil­la pää­te­lait­teil­la (pöy­tä­ko­neet, table­tit ja äly­pu­he­li­met) ja kai­kil­la web-alus­toil­la.

Yksi sovel­lus, usei­ta toi­min­to­ja

  • InCont­rol tar­jo­aa yhdes­sä ohjel­mis­tos­sa kai­ken oleel­li­sen: syöt­tö­omi­nai­suu­det, integroin­nin tie­to­kan­taan, rapor­toin­nin, ana­ly­soin­ti­vä­li­neet ja web-poh­jai­sen jul­kai­sua­lus­tan.
  • InCont­rol on enem­män kuin rapor­toin­ti ja busi­ness intel­li­gence. Toteu­ma­tie­to­jen lisäk­si voit syöt­tää dataa, kom­men­toi­da tai aset­taa tavoit­tei­ta BI-dataan – kaik­ki samas­sa työ­vä­li­nees­sä.
  • Rat­kai­su sisäl­tää tie­don hake­mi­sen, pro­ses­soin­nin, tal­len­ta­mi­sen ja visua­li­soin­nin.

Kus­tan­nus­te­ho­kas rat­kai­su

InCont­rol on val­mis tuo­tea­lus­ta, joten se on käyt­tö­val­mis muu­ta­mas­sa päi­väs­sä. Alus­ta sisäl­tää val­mii­ta raport­ti­poh­jia, joi­hin pys­tyt hel­pos­ti tuo­maan mitä tahan­sa dataa. Kaik­ki toi­min­not ovat samas­sa pake­tis­sa, eikä täl­löin tar­vi­ta usei­ta ja kal­lii­ta lisens­se­jä eri­lai­siin IT-ohjel­mis­toi­hin.

MIKSI INVENCO?

invenco-icon-consultant

KOKENEITA KONSULTTEJA

Asian­tun­ti­juu­des­sam­me yhdis­ty­vät tek­ni­nen hal­lin­ta sekä laa­ja-alai­nen koke­mus lii­ke­toi­min­nan ohjauk­sen kehit­tä­mi­ses­tä vaa­ti­vis­sa moni­toi­mit­ta­jaym­pä­ris­töis­sä. Koke­neet kon­sult­tim­me toi­mi­vat myös ”kone­pel­lin” alla ja toteut­ta­vat asiak­kail­lem­me alan kär­ki­hank­kei­ta. Koke­muk­sem­me takaa, että voim­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me lii­ke­toi­min­nan tar­peis­ta läh­te­vät nyky­ai­kai­set työ­ka­lut ja mene­tel­mät.

invenco-icon-technologies

TEKNOLOGIARIIPPUMATON

InCont­rol toi­mii Azu­res­sa. Se on hel­pos­ti integroi­ta­vis­sa mihin tahan­sa yri­tyk­sen läh­de­jär­jes­tel­miin.

KIINNOS­TUITKO?

Lähe­tä yhteys­tie­to­si alla ole­val­la lomak­keel­la niin otam­me sinuun yhteyt­tä mah­dol­li­sim­man pian.

INVENCO OY

Invenco on yritysten suorituskyvyn johtamiseen, tietovarastointiin ja raportointiin erikoistunut asiantuntijaorganisaatio.

Y-tunnus: 1845314-7

Sähköposti: viestinta(at)invenco.fi

AA-Bisnode-2019
TOIMISTOT

VANTAA
Äyritie 18
01510 Vantaa
p. 010 229 0830

TAMPERE
Rautatienkatu 21 C 6. krs
33100 Tampere
p. 010 505 4505

OULU
Uusikatu 53
90120 Oulu
p. 040 546 0465

KUOPIO
Kauppakeskus Minna
Haapaniemenkatu 18, 3. krs
70110 Kuopio
p. 050 350 4088

Copyright © Invenco Oy | All rights reserved.