VALJASTA TUOTANNON DATA HELPOSTI HYÖTYKÄYTTÖÖN

Pyö­ri­tät­kö tuo­tan­toa­si Exce­leil­lä? Näet­kö mate­ri­aa­li­vir­ta­si?
Kevyt ja jous­ta­va Invenco InCont­rol aut­taa sinua joh­ta­maan tuo­tan­toa­si reaa­liai­kai­ses­ti.
invenco-ikoni-konsultointi2

NÄE PULLONKAULAT

invenco-ikoni-teknologiat

REAGOI POIKKEAMIIN

invenco-ikoni-valmennus

SEURAA TYÖVAIHEITA

Kil­pai­lu­ky­kyi­ses­sä tuo­tan­nos­sa reaa­liai­kai­suus on eli­neh­to

Tuo­tan­to­pro­ses­sien seu­ran­ta ja ohjaa­mi­nen hoi­tuu yri­tyk­sis­sä yleen­sä ERPin avul­la, mut­ta var­si­nai­nen suun­nit­te­lu ei sii­nä onnis­tu. Tuo­tan­non ope­ra­tii­vi­sis­tä pro­ses­seis­ta ei hel­pos­ti saa­da reaa­liai­kas­ta tie­toa pää­tök­sen­teon tuek­si ja pul­lon­kau­lo­jen, laa­tu- ja kan­nat­ta­vuu­den ongel­mien tun­nis­ta­mi­sek­si.

Mik­si eroon Exce­leis­tä?

LAADUNVARMISTUS — Tuo­tan­non sei­sot­ta­mi­nen on erit­täin kal­lis­ta ja vai­kut­taa asia­kas­ko­ke­muk­seen

JÄLJITETTÄVYYS — Useil­la toi­mia­loil­la tuot­tei­den jäl­ji­tet­tä­vyys on vält­tä­mä­tön­tä viran­omais­vaa­ti­mus­ten vuok­si, mut­ta jäl­ji­tet­tä­vyys voi tuo­da myös mer­kit­tä­viä lii­ke­toi­min­nal­li­sia ja ‑talou­del­li­sia hyö­ty­jä.

TUOTEKOHTAISEN TYÖN JA KANNATTAVUUDEN SEURANTA — Jos pro­jek­ti uhkaa men­nä pit­käk­si, dataan pitäi­si pääs­tä reaa­liai­kai­ses­ti kiin­ni.

TUOTANNON ERI TYÖVAIHEIDEN JA ERI PROJEKTIEN KUSTANNUSTEN SEURANTA  — Meni­kö jokin vai­he pit­käk­si ja mikä meni vikaan?

TUOTANNON HENKILÖRESURSSIEN ALLOKOINTI — Riit­tä­vä ja oikea mää­rä työn­te­ki­jöi­tä kul­loi­seen­kin tuo­tan­to­ti­lan­tee­seen

Ket­te­rä InCont­rol

InCont­rol on kus­tan­nus­te­ho­kas rat­kai­su tuo­tan­non tie­dol­la­joh­ta­mi­sen haas­tei­siin. Rat­kai­sun avul­la pys­tyt seu­raa­maan, ana­ly­soi­maan, rapor­toi­maan ja ohjaa­maan tuo­tan­to­si pro­ses­se­ja – reaa­liai­kai­ses­ti.

 

Ket­te­rä ja jous­ta­va

  • InCont­rol-rat­kai­sus­sa voi olla usei­ta läh­de­jär­jes­tel­miä, jot­ka voi­vat olla sekä orga­ni­saa­tion sisäis­tä että ulkois­ta dataa (esi­merk­ke­jä tuo­tan­non puo­lel­ta)
  • Yhdis­tä ja ana­ly­soi usei­ta pro­ses­si­mit­ta­rei­ta (ERP, MES, laa­tu­jär­jes­tel­mä, talous) yhdel­lä mit­ta­ris­tol­la tai rapor­til­la reaa­liai­kai­ses­ti.
  • Voit raken­taa käte­väs­ti ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti uusia älyk­käi­tä syöt­tö­poh­jia ja inte­graa­tioi­ta.
  • Sovel­lus toi­mii kai­kil­la pää­te­lait­teil­la (pöy­tä­ko­neet, table­tit ja äly­pu­he­li­met) ja kai­kil­la web-alus­toil­la.

Yksi alus­ta, usei­ta toi­min­to­ja

  • InCont­rol-alus­tas­sa on kaik­ki oleel­li­nen: syöt­tö­omi­nai­suu­det, integroin­ti tie­to­kan­taan, rapor­toin­ti ja ana­ly­soin­ti­vä­li­neet sekä web-poh­jai­sen jul­kai­sua­lus­tan.
  • Toteu­ma­tie­to­jen lisäk­si voit syöt­tää dataa, kom­men­toi­da tai aset­taa tavoit­tei­ta BI-dataan
  • Rat­kai­su sisäl­tää tie­don hake­mi­sen, pro­ses­soin­nin, tal­len­ta­mi­sen ja visua­li­soin­nin.

Kus­tan­nus­te­ho­kas rat­kai­su

  • InCont­rol on val­mis tuo­tea­lus­ta, joten se on käyt­tö­val­mis muu­ta­mas­sa päi­väs­sä.
  • Alus­ta sisäl­tää val­mii­ta raport­ti­poh­jia, joi­hin pys­tyt hel­pos­ti tuo­maan mitä tahan­sa dataa.
  • Kaik­ki toi­min­not ovat samas­sa pake­tis­sa, eikä täl­löin tar­vi­ta usei­ta ja kal­lii­ta lisens­se­jä eri­lai­siin IT-ohjel­mis­toi­hin.

MIKSI INVENCO?

invenco-icon-consultant

KOKENEITA KONSULTTEJA

Asian­tun­ti­juu­des­sam­me yhdis­ty­vät tek­ni­nen hal­lin­ta sekä laa­ja-alai­nen koke­mus lii­ke­toi­min­nan ohjauk­sen kehit­tä­mi­ses­tä vaa­ti­vis­sa moni­toi­mit­ta­jaym­pä­ris­töis­sä. Koke­neet kon­sult­tim­me toi­mi­vat myös ”kone­pel­lin” alla ja toteut­ta­vat asiak­kail­lem­me alan kär­ki­hank­kei­ta. Koke­muk­sem­me takaa, että voim­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me lii­ke­toi­min­nan tar­peis­ta läh­te­vät nyky­ai­kai­set työ­ka­lut ja mene­tel­mät.

invenco-icon-technologies

TEKNOLOGIARIIPPUMATON

InCont­rol toi­mii Azu­res­sa. Se on hel­pos­ti integroi­ta­vis­sa mihin tahan­sa yri­tyk­sen läh­de­jär­jes­tel­miin.

ASIAKKAAT

Ohjaat­ko tuo­tan­toa­si Exce­leil­lä vai oikeal­la datal­la?

Onko tut­tu tun­ne: Excel on jää­nyt auki työ­ka­ve­ril­la, joka on hir­vi­met­säl­lä koko seu­raa­van vii­kon Kai­nuun kor­ves­sa? Ja ERPiin pitäi­si näil­lä minuu­teil­la saa­da ladat­tua seu­raa­van vii­kon tuo­tan­to­ta­voit­teet.

Vis­­dom-pro­­jek­­ti täh­tää uuden­lais­ten visua­li­soin­tien kehit­tä­mi­seen

Ensim­mäis­ten lumi­hiu­ta­lei­den saat­te­le­ma­na läh­din loka­kuun alus­sa VIS­­­DOM-pro­­­jek­­­tin kak­si­päi­väi­seen tapaa­mi­seen Madri­diin. Olen pro­jek­tin uusin teki­jä ja läh­din pää­asias­sa tutus­tu­maan pro­jek­tin osa­puo­liin sekä koko pro­jek­tiin.

Jäl­ji­tet­tä­vyys on nyky­ajan kil­pai­lu­te­ki­jä

Yksi yri­tys­ten laa­tu­pro­ses­sien kes­kei­siä ja tär­keim­piä kil­pai­lu­te­ki­jöi­tä on tuot­tei­den raa­­­ka-ainei­­­den, val­mis­tus­pro­ses­sin ja itse lop­pu­tuot­tei­den sys­te­maat­ti­sen jäl­ji­tet­tä­vyy­den var­mis­ta­mi­nen. Useil­la toi­mia­loil­la jäl­ji­tet­tä­vyys on vält­tä­mä­tön­tä viran­omais­vaa­ti­mus­ten vuok­si, mut­ta jäl­ji­tet­tä­vyys voi tuo­da myös mer­kit­tä­viä lii­ke­toi­min­nal­li­sia ja ‑talou­del­li­sia hyö­ty­jä.

Oulun yli­opis­to hyö­dyn­tää Invencon kehi­ty­sa­lus­taa ”Tut­ki­muk­ses­ta uut­ta lii­ke­toi­min­taa” ‑hank­kees­sa

TIMA­­­KO-hank­­­keen tavoit­tee­na on peru­nan­vil­je­lyn digi­loik­ka

Invenco toteut­ti reaa­liai­kai­sen tuot­tei­den elin­kaa­ren hal­lin­nan sovel­luk­sen kas­vu­yri­tys iLOQ:lle

Nopean kas­vu myö­tä iLOQ Oy:lle syn­tyi tar­ve kehit­tää tie­to­jär­jes­tel­mi­ään vas­taa­maan kas­va­neen tie­to­mää­rän vaa­ti­muk­sia.

Hei­no­lan Saha­ko­neet ja Invenco yhteis­työ­hön saha­lai­tos­ten rapor­toin­nin kehit­tä­mi­ses­sä

Hei­no­lan Saha­ko­neet ja Invenco ovat sopi­neet yhteis­työs­tä, jos­sa Hei­no­lan Saha­ko­neet täy­den­tä­vät omia tuot­tei­taan Invencon InCont­rol  ‑rapor­toin­ti­rat­kai­sul­la.

Inwi­do tehos­taa reaa­liai­kais­ta tie­dol­la joh­ta­mis­ta Invencon InCont­­rol-rat­­kai­­sun avul­la

Inwi­do on Euroo­pan suu­rin ikku­noi­den ja ovien toi­mit­ta­ja. Kulut­ta­jat osta­vat vuo­sit­tain yli kak­si mil­joo­naa Inwi­don val­mis­ta­maa tuo­tet­ta noin 15 eri mark­­­ki­­­na-alu­eel­­­la.

Mis­tä dataa tavoi­­te- ja kehi­tys­kes­kus­te­lun tuek­si?

Mitä­pä jos kaik­ki se tie­to, jota ket­te­rään palau­te­kes­kus­te­luun ja suo­ri­tuk­sen arvioin­tiin tar­vi­taan, oli se sit­ten myyn­ti­lu­ku­ja, kan­nat­ta­vuut­ta, lii­ke­vaih­toa, tuo­tan­non tehok­kuut­ta tai asia­kas­tyy­ty­väi­syyt­tä, oli­si­kin saa­ta­vil­la vain muu­ta­man klik­kauk­sen taka­na, ihan sii­nä omal­la työ­pöy­däl­lä, yhdes­sä näky­mäs­sä.

ONLINE BUSINESS INTELLIGENCE – TULEVAISUUDEN BI ‑SUUNTAUS?

Istuin tuos­sa taan­noin iltao­luel­la Juhan kans­sa Invencon sisäi­ses­sä illan­vie­tos­sa ja ihmet­te­lim­me molem­mat jäl­leen ker­ran tätä Busi­ness Intel­li­gence –maa­il­maa ja mihin se oli menos­sa?

BLOGIT

Jäl­ji­tet­tä­vyys on nyky­ajan kil­pai­lu­te­ki­jä

Yksi yri­tys­ten laa­tu­pro­ses­sien kes­kei­siä ja tär­keim­piä kil­pai­lu­te­ki­jöi­tä on tuot­tei­den raa­­­ka-ainei­­­den, val­mis­tus­pro­ses­sin ja itse lop­pu­tuot­tei­den sys­te­maat­ti­sen jäl­ji­tet­tä­vyy­den var­mis­ta­mi­nen. Useil­la toi­mia­loil­la jäl­ji­tet­tä­vyys on vält­tä­mä­tön­tä viran­omais­vaa­ti­mus­ten vuok­si, mut­ta jäl­ji­tet­tä­vyys voi tuo­da myös mer­kit­tä­viä lii­ke­toi­min­nal­li­sia ja ‑talou­del­li­sia hyö­ty­jä.

KIINNOS­TUITKO?

Lähe­tä yhteys­tie­to­si alla ole­val­la lomak­keel­la niin otam­me sinuun yhteyt­tä mah­dol­li­sim­man pian.

INVENCO OY

Invenco on yritysten suorituskyvyn johtamiseen, tietovarastointiin ja raportointiin erikoistunut asiantuntijaorganisaatio.

Y-tunnus: 1845314-7

Sähköposti: viestinta(at)invenco.fi

AA-Bisnode-2019
TOIMISTOT

VANTAA
Äyritie 18
01510 Vantaa
p. 010 229 0830

TAMPERE
Rautatienkatu 21 C 6. krs
33100 Tampere
p. 010 505 4505

OULU
Uusikatu 53
90120 Oulu
p. 040 546 0465

KUOPIO
Kauppakeskus Minna
Haapaniemenkatu 18, 3. krs
70110 Kuopio
p. 050 350 4088

Copyright © Invenco Oy | All rights reserved.