Data-inte­graa­tiot ja
tie­to­va­ras­toin­ti

Data-inte­graa­tiol­la tar­koi­te­taan tie­don integroin­tia eri taval­la, eri väli­neil­lä ja eri fre­kvens­sil­lä pää­tök­sen teon tuek­si.

RATKAISUMME

Data-inte­graa­tiot ja tieto­varas­­tointi

Data-inte­graa­tiot ja tieto­varas­­tointi

Tie­to­ra­ken­tei­den ja varas­to­jen hal­lin­ta kuu­luu Invencon tär­keim­piin osaa­mi­sa­luei­siin.

Tietoarkki­­tehtuuri

Tietoarkki­­tehtuuri

Osa­na tie­to­va­ras­to­hank­keen mää­rit­te­ly­jä toteu­tam­me tie­toark­ki­teh­tuu­riin liit­ty­vää suun­nit­te­lua.

IoT ja Big Data

IoT ja Big Data

Tar­joam­me suu­ren raa­ka­da­tan hal­lin­taan väli­neet ja osaa­mi­sen, joi­hin perin­tei­set tie­to­tek­ni­set rat­kai­sut eivät kyke­ne.

Mas­ter Data

Mas­ter Data

Mas­ter datan hal­lin­nal­la var­mis­tam­me, että asiak­kail­lem­me tär­keät avain­tie­dot ovat laa­duk­kai­ta eri jär­jes­tel­mien välil­lä.

Data-inte­graa­tiot ja
tie­to­va­ras­toin­ti

Data-inte­graa­tiol­la tar­koi­te­taan tie­don integroin­tia eri taval­la, eri väli­neil­lä ja eri fre­kvens­sil­lä pää­tök­sen teon tuek­si. Käy­tän­nös­sä kai­ken lii­ke­toi­min­nan tar­vit­se­man tie­don säi­ly­tys­paik­ka­na on jon­kun astei­nen tie­to­va­ras­to tai tie­to­ra­ken­ne.

Tie­to­va­ras­toin­nil­la laa­jem­mas­sa mer­ki­tyk­ses­sä tar­koi­te­taan tie­don käsit­te­lyä, latauk­sia ja tal­len­ta­mis­ta rapor­toin­tia tuke­viin tie­to­ra­ken­tei­siin.

Kes­kei­siä ter­me­jä ovat ETL (Ext­ract, Trans­form, Load) eli tie­don käsit­te­lyn väli­neet sekä tietokannat/rakenteet laa­jas­ti ymmär­ret­ty­nä. Nyky­ään perin­teis­ten relaa­tio­kan­to­jen rin­nal­le on kas­va­nut pal­jon mui­ta­kin vaih­toeh­to­ja kuten pil­vi­poh­jai­set rat­kai­sut (kuten Snow­fla­ke tai Azu­re Datawa­re­house). Nyky­ään usein puhu­taan myös ELT ‑toi­min­nal­li­suu­des­ta tiet­ty­jen rapor­toin­ti­hank­kei­den osal­la. Näi­den tie­to­ra­ken­tei­den ja varas­to­jen hal­lin­ta kuu­luu Invencon tär­keim­piin osaa­mi­sa­luei­siin.

Osa­na tie­to­va­ras­to­hank­keen mää­rit­te­lyä toteu­tam­me tie­to­va­ras­toin­nin koko­nai­suuk­sien ja osa-aluei­siin liit­ty­vää suun­nit­te­lua ja toteu­tus­ta. Tie­to­va­ras­toin­nin osal­ta meil­lä on laa­ja tar­jon­ta osaa­mis­ta eri ETL väli­neis­tä kuten Oracle, IBM, Mic­ro­soft ja Infor­ma­tica, joil­la tie­toa jalos­te­taan ja integroi­daan. Tie­to­kan­to­jen ja tie­to­ra­ken­tei­den puo­lel­la Mic­ro­soft, Oracle, Netezza, Snow­fla­ke, Google, AWS ja IBM edus­ta­vat osaa­mi­sem­me kär­ki­ni­miä.

Tie­toark­ki­teh­tuu­ri

Osa­na tie­to­va­ras­to­hank­keen mää­rit­te­ly­jä toteu­tam­me tie­toark­ki­teh­tuu­riin liit­ty­vää suun­nit­te­lua.

Tie­toark­ki­teh­tuu­rin ja tie­don­hal­lin­nan teh­tä­vä on tar­jo­ta ymmär­ret­tä­vä koko­nais­ku­va orga­ni­saa­tion tie­to­si­säl­lös­tä pää­tök­sen­teon tuek­si, ja yhdis­tää se tie­to­jär­jes­tel­mä- ja infra­struk­tuu­ri­rat­kai­sui­hin sekä ydin­pro­ses­sei­hin.

Tie­toark­ki­teh­tuu­ri kuvaa orga­ni­saa­tion kes­kei­sen tie­to­si­säl­lön riip­pu­mat­ta jär­jes­tel­mien aset­ta­mis­ta rajois­ta, joka hank­keen ede­tes­sä mah­dol­lis­taa tie­to­va­ras­ton, tie­don­hal­lin­nan pro­ses­sien ja rapor­toin­nin jous­ta­van päi­vit­tä­mi­sen ja laa­jen­ta­mi­sen.

Tie­toark­ki­teh­tuu­rin suun­nit­te­lus­sa toteu­tam­me laa­ja-alai­sen kat­sauk­sen asiak­kaam­me eri tie­to­va­ras­toi­hin ja tie­to­läh­tei­siin ja laa­dim­me suun­ni­tel­man sii­tä, miten ne yhdis­te­tään ope­ra­tii­vi­sen lii­ke­toi­min­nan ja joh­ta­mi­sen pro­ses­sei­hin.

Invencon vah­vuuk­siin kuu­luu molem­pien eli On-pre­mi­ses- ja pil­vi­tie­toark­ki­teh­tuu­rin yhdis­tä­mi­nen. Meil­tä löy­tyy hyvää osaa­mis­ta molem­mis­ta.

IoT ja Big Data

Tar­joam­me suu­ren raa­ka­da­tan hal­lin­taan väli­neet ja osaa­mi­sen, joi­hin perin­tei­set tie­to­tek­ni­set rat­kai­sut eivät kyke­ne.

Dataa syn­tyy jat­ku­vas­ti ympä­ril­läm­me eri­lai­sis­ta digi­taa­li­sis­ta pro­ses­seis­ta. Verk­koon kyt­ke­tyt lait­teet, eri­lai­set tie­to­jär­jes­tel­mät, sosi­aa­li­nen media, lai­te­sen­so­rit ja monet muut läh­teet kuten table­tit ja äly­pu­he­li­met luo­vat ja lähet­tä­vät raa­ka­da­taa yhä suu­rem­pia ja kas­va­via mää­riä.

Data voi olla täy­sin jäsen­ty­mä­tön­tä tai jäsen­net­tyä ja sitä syn­tyy reaa­lia­jas­sa val­ta­val­la nopeu­del­la. Täl­lais­ten tie­to­mas­so­jen varas­toin­tiin, käsit­te­lyyn ja ana­ly­soin­tiin eivät perin­tei­set tie­to­tek­ni­set rat­kai­sut kyke­ne. Ter­mi ”Big data”, joka tar­koit­taa datan omi­nai­suuk­sien (volyy­mi, vauh­ti ja vaih­te­le­vuus) lisäk­si myös sen hal­lin­taan ja jalos­tuk­seen liit­ty­viä asioi­ta kuten pro­ses­se­ja ja tek­no­lo­gioi­ta.

Mas­ter data

Mas­ter datan hal­lin­nal­la var­mis­tam­me, että asiak­kail­lem­me tär­keät luo­kit­te­li­jat ja avain­tie­dot ovat laa­duk­kai­ta ja yhte­ne­väi­siä eri jär­jes­tel­mien välil­lä.

Mas­ter datan hal­lin­nal­la var­mis­tam­me, että asiak­kail­lem­me tär­keät luo­kit­te­li­jat ja avain­tie­dot ovat laa­duk­kai­ta ja yhte­ne­väi­siä eri jär­jes­tel­mien välil­lä.

Mas­ter Data hal­lin­nan eli lii­ke­toi­min­ta­tie­to­jen perus­tie­to­jen hal­lin­nan avul­la orga­ni­saa­tiot var­mis­ta­vat tie­don yhden­mu­kai­suu­den ja käyt­tö­kel­poi­suu­den eri toi­min­to­jen ja rapor­toin­nin tar­pei­siin.

Tämä on tyy­pil­li­ses­ti han­ke, jos­sa lii­ke­toi­min­ta­joh­to ja tie­to­hal­lin­to työs­ken­te­le­vät yhdes­sä var­mis­taak­seen tie­don yhden­mu­kai­suu­den, oikeel­li­suu­den, hal­lin­nan, semant­ti­sen oikeel­li­suu­den sekä vas­tuut. Yhä useam­man tie­to­läh­teen ympä­ris­töt teke­vät haas­teen täl­le avain­tie­to­jen hal­lin­nal­le. IT orga­ni­saa­tiol­la on kes­kei­nen roo­li näi­den hank­kei­den pro­jek­toin­nis­sa, mut­ta tavoi­te on saa­da laa­du­kas­ta dataa lii­ke­toi­min­nan stra­te­gi­sen ja tak­ti­sen pää­tök­sen teon tuek­si.

Mas­ter datan hal­lin­nal­la var­mis­tam­me, että asiak­kail­lem­me tär­keät luo­kit­te­li­jat ja avain­tie­dot ovat laa­duk­kai­ta ja yhte­ne­väi­siä eri jär­jes­tel­mien välil­lä. Lisäk­si luom­me yhte­näi­set hal­lin­ta­pro­ses­sit avain­tie­to­jen käyt­töön ja yllä­pi­toon.

KIINNOS­TUITKO?

Lähe­tä yhteys­tie­to­si alla ole­val­la lomak­keel­la niin otam­me sinuun yhteyt­tä mah­dol­li­sim­man pian.

INVENCO OY

Invenco on yritysten suorituskyvyn johtamiseen, tietovarastointiin ja raportointiin erikoistunut asiantuntijaorganisaatio.

Y-tunnus: 1845314-7

Sähköposti: viestinta(at)invenco.fi

AA-Bisnode-2019
TOIMISTOT

VANTAA
Äyritie 18
01510 Vantaa
p. 010 229 0830

TAMPERE
Rautatienkatu 21 C 6. krs
33100 Tampere
p. 010 505 4505

OULU
Uusikatu 53
90120 Oulu
p. 040 546 0465

KUOPIO
Kauppakeskus Minna
Haapaniemenkatu 18, 3. krs
70110 Kuopio
p. 050 350 4088

Copyright © Invenco Oy | All rights reserved.