Cramo referenssi Invenco suunnittelujärjestelmä

Cra­mo toteut­taa talou­den suun­nit­te­lun ja kon­ser­ni­pal­ve­lui­ta tuot­ta­vien yhtiöi­den ope­ra­tii­vi­sen kon­so­li­doin­nin yhdel­lä ja samal­la Tabel­la Busi­ness Tools ‑ohjel­mis­tol­la

13 elokuun, 2019 Kirjoittanut Referenssit, Uutiset 0 kommenttia

Invencol­la ja Cra­mol­la on pit­kä yhteis­työ­his­to­ria Tabel­la Busi­ness Tools ‑ohjel­mis­tol­la yltäen vuo­teen 2015, jol­loin aloi­tet­tiin Cra­mon eri mai­den talou­den suun­nit­te­lu­pro­jek­tin toteu­tus Tabel­la Busi­ness Tools ‑ohjel­mis­tol­la.

Myö­hem­min vuo­sien saa­tos­sa yhteis­työ on laa­jen­tu­nut Kes­ki-Euroo­pas­ta myös Poh­jois­mai­hin. Vii­mei­sim­män kehi­tys­pro­jek­tin tar­koi­tuk­se­na oli paran­taa edel­leen Cra­mon kon­ser­ni­tu­ki­funk­tioi­den talou­den suun­nit­te­lun suju­vuut­ta siten, että bud­jet­ti­lu­vut saa­daan reaa­liai­kai­ses­ti kon­ser­nin käyt­tä­mäs­tä bud­je­toin­ti­jär­jes­tel­mäs­tä. Täl­löin dataa ei tar­vit­se enää kier­rät­tää suun­nit­te­lu­kier­ros­ten välis­sä koko kon­ser­nin käyt­tä­mään kon­so­li­doin­ti­jär­jes­tel­män kaut­ta.

Exce­lin riit­tä­mät­tö­myys koet­tiin Cra­mol­la han­ka­lak­si, mikä joh­ti Cra­mon tuo­maan myös kon­ser­ni­pal­ve­lui­ta tuot­ta­vien yhtiöi­den talous­suun­nit­te­lun, ‑rapor­toin­nin ja kon­so­li­doin­nin samaan ohjel­mis­toon ope­ra­tii­vis­ten yhtiöi­den kans­sa. Sama ohjel­mis­to – Tabel­la Busi­ness Tools – tai­puu siis moneen pörs­siyh­tiön tar­pee­seen. Yhteis­työ läh­tee luot­ta­muk­ses­ta ja luot­ta­mus­ta vah­vis­ta­vat onnis­tu­mi­set, mut­ta myös nopea rea­goin­ti toi­min­taym­pä­ris­töä kos­ke­viin muu­tok­siin ja eri­lai­siin ongel­ma­koh­tiin, nii­tä kun väis­tä­mät­tä tulee vas­taan. 

Talou­den suun­nit­te­lua laa­jen­net­tiin Tabel­las­sa bud­je­toin­nin lisäk­si myös ennus­ta­mi­seen. Samal­la koko talou­den suun­nit­te­lu­pro­ses­sis­ta saa­tiin täy­sin reaa­liai­kai­nen uuden Tabel­la Cloud ympä­ris­tön myö­tä. Useam­pi kär­pä­nen siis yhdel­lä iskul­la.

Ket­te­rä scrum-mal­li pro­jek­tien toteu­tuk­ses­sa on mah­dol­lis­ta­nut nopean ohjel­mis­ton käyt­töön­ot­to­pro­jek­tin sekä myö­hem­pien laa­jen­nuso­sien ja roll-out­tien imple­men­toin­nin. Tii­vis yhteis­työ asiak­kaan kans­sa, asiak­kaan ja toi­mit­ta­jan sitou­tu­mi­nen, sekä pro­jek­tin vai­heis­tus ja ket­te­rä rea­goin­ti avoi­miin kysy­myk­siin ja ongel­ma­koh­tiin ovat olleet olen­nai­ses­sa osas­sa pro­jek­tin onnis­tu­mis­ta. Pro­jek­tiin mah­dol­li­ses­ti sisäl­ty­viä ris­ke­jä on pyrit­ty kont­rol­loi­maan mah­dol­li­sim­man tar­kas­ti ja oikea-aikai­ses­ti, jol­loin ennus­tet­ta­vuus pro­jek­tin ete­ne­mi­ses­tä on pys­tyt­ty opti­moi­maan.

”Sau­ma­ton yhteis­työ asiak­kaan kans­sa antaa erin­omai­set val­miu­det pro­jek­tin onnis­tu­mi­sel­le ja sitä kaut­ta tuo lisä­ar­voa asiak­kaan lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­mi­seen, mikä on kai­ken kes­kiös­sä asia­kas­pro­jek­teis­sam­me”, tote­aa pro­jek­ti­pääl­lik­kö­nä toi­mi­nut Senior Con­sul­tant Mer­ja Jaak­ko­la.

”Yhteis­työ Invencon kans­sa toi­mi hie­nos­ti ja olem­me lop­pu­tu­lok­seen todel­la tyy­ty­väi­siä. Eteen tul­lei­siin haas­tei­siin rea­goi­tiin nopeas­ti, mikä mah­dol­lis­ti pro­jek­tin onnis­tu­neen läpi­vien­nin alku­pe­räi­sen aika­tau­lun puit­teis­sa”, tote­aa Cra­mon Busi­ness Cont­rol­ler Tuo­mas Iko­nen.

Cra­mo Oyj on pal­ve­lu­yri­tys, joka on eri­kois­tu­nut kone- ja lai­te­vuo­kraus­pal­ve­lui­hin ja on yksi toi­mia­lan­sa joh­ta­vis­ta pal­ve­lun­tar­joa­jis­ta Euroo­pas­sa. Cra­mon noin 2 600 työn­te­ki­jää pal­ve­lee yli 150 000 asia­kas­ta noin 300 toi­mi­pis­tees­sä 14 maas­sa. Vuo­krat­ta­via konei­ta ja lait­tei­ta on noin 230 000. Cra­mo kuu­luu Nas­daq Hel­sin­ki Oy:n Teol­li­suus­tuot­teet ja ‑pal­ve­lut toi­mia­la­luok­kaan ja on mark­ki­na-arvol­taan kes­ki­suu­ri yhtiö (Mid Cap). Cra­mon vuo­den 2018 lii­ke­vaih­to oli 779,8 mil­joo­naa euroa.

Tabel­la Busi­ness Tools on kus­tan­nus­te­ho­kas työ­ka­lu yri­tyk­se­si rapor­toin­nin, bud­je­toin­nin ja ennus­ta­mi­sen moder­ni­soin­tiin sekä kon­ser­ni­las­ken­nan osa-aluei­siin.

Lisä­tie­to­ja:
Jor­ma Erk­ki­lä
jorma.erkkila(at)invenco.fi
puh. 0400–132119

Avainsanat: , , ,

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

KAIKKI ARTIKKELIT

INVENCO OY

Invenco on yritysten suorituskyvyn johtamiseen, tietovarastointiin ja raportointiin erikoistunut asiantuntijaorganisaatio.

Y-tunnus: 1845314-7

Sähköposti: viestinta(at)invenco.fi

AA-Bisnode-2019
TOIMISTOT

VANTAA
Äyritie 18
01510 Vantaa
p. 010 229 0830

TAMPERE
Rautatienkatu 21 C 6. krs
33100 Tampere
p. 010 505 4505

OULU
Uusikatu 53
90120 Oulu
p. 040 546 0465

KUOPIO
Kauppakeskus Minna
Haapaniemenkatu 18, 3. krs
70110 Kuopio
p. 050 350 4088

Copyright © Invenco Oy | All rights reserved.