Jedox CPM planning suunnittelu budjetointi ennustaminen

BARC-tut­ki­mus 2019: Jedox vakuut­ti ase­man­sa maa­il­man joh­ta­va­na suun­nit­te­lun, bud­je­toin­nin ja ennus­ta­mi­sen rat­kai­su­na

7 tammikuun, 2020 Kirjoittanut Uutiset 0 kommenttia

Suo­ri­tuk­sen joh­ta­mi­sen rat­kai­su Jedox saa­vut­ti jäl­leen erin­omai­sia ​​tulok­sia tämän vuo­den BARC-yhtiön laa­ti­mas­sa Plan­ning Sur­vey 19 ‑tut­ki­muk­ses­sa.

BARC on eri­kois­tu­nut tie­dol­la joh­ta­mi­sen rat­kai­su­jen ver­tai­luun ja arvioin­tiin. Busi­ness intel­li­gence ja CPM ‑jär­jes­tel­mien toi­mit­ta­jat ja asiak­kaat seu­raa­vat BARC-tut­ki­muk­sia tark­kaan, sil­lä kysees­sä on maa­il­man suu­rin asia­kas­ky­se­ly suunnittelu‑, bud­je­toin­ti- ja ennus­teoh­jel­mis­to­ja var­ten. Jedox on aiem­min­kin pär­jän­nyt BARC-ver­tai­luis­sa lois­ta­vas­ti ja tämän vuo­den ver­tai­lu vain vah­vis­ti Jedoxin yli­voi­maa.

BARC tutkimus Jedox tulokset

Asiak­kai­den suo­si­tuk­set vah­vis­ta­vat, että Jedox tar­jo­aa erin­omais­ta asia­kas­ar­voa ja käyt­tö­ko­ke­mus­ta. CPM-rat­kai­su­jen ver­tai­lus­sa Jedox vah­vis­ti kär­ki­paik­kan­sa yhteen­sä perä­ti 46 omi­nai­suu­del­la kol­men ver­tai­lu­ryh­män­sä jou­kos­sa. Jedox saa­vut­ti 15 luo­kas­sa par­haan sijoi­tuk­sen. Näi­tä oli­vat esi­mer­kik­si:

Lii­ke­toi­min­ta-arvo

Toi­min­nal­li­suu­det

Data-inte­graa­tiot

Self Ser­vice / itse­pal­ve­lu

Käyt­tä­jä­ko­ke­mus

Jedoxin vai­kut­ta­va 96 pro­sen­tin tyy­ty­väi­syy­sas­te asiak­kai­de­sa jou­kos­sa puhuu puo­les­taan. Saa­vut­ta­mal­laan kär­ki­pai­kal­la ryh­mäs­sä “BI-Focused Pro­ducts” ja inno­va­tii­vi­sil­la tuo­teo­mi­nai­suuk­sil­la Jedox vah­vis­taa myös paik­kan­sa suun­nit­te­lu­pro­ses­sin ja ennus­ta­van ana­ly­soin­nin tek­nii­kan edel­lä­kä­vi­jä­nä.

BARC:n joh­ta­ja Chris­tian Fuchs joh­ta­ja tii­vis­tää tulok­set seu­raa­vas­ti:

”Jedox saa­vut­ti jäl­leen suu­ren jou­kon tulok­sia tämän vuo­den suun­nit­te­lu­tut­ki­muk­ses­sa. Vakuut­ta­vat luo­ki­tuk­set lukui­sis­sa tär­keis­sä KPI-arvois­sa aut­ta­vat vah­vis­ta­maan Jedoxin ase­maa mark­ki­noi­den joh­ta­va­na suun­nit­te­lu- ja CPM-toi­mit­ta­ja­na. Yri­tyk­set voi­vat hyö­tyä Jedox-ohjel­mis­ton käy­tös­tä paran­ta­mal­la työn­te­ki­jöi­den tyy­ty­väi­syyt­tä, paran­ta­mal­la suun­nit­te­lun integroin­tia rapor­toin­tiin / ana­lyy­siin ja vähen­tä­mäl­lä resurs­sien tar­vet­ta suun­nit­te­lul­le”.

Jedoxin muis­tin­va­rai­nen OLAP-tek­no­lo­gia takaa nopean, reaa­liai­kai­sen käyt­tö­ko­ke­muk­sen, ja res­pon­sii­vi­sen käyt­tö­liit­ty­män ansios­ta Jedoxia voi­daan käyt­tää kai­kil­la pää­te­lait­teil­la. Moni­puo­lis­ten omi­nai­suuk­sien, help­po­käyt­töi­syy­den ja skaa­lau­tu­vuu­den lisäk­si se on yllät­tä­vän­kin kil­pai­lu­ky­kyi­nen myös hin­nal­taan. Sik­si Jedox tar­jo­aa asiak­kaal­le Invencon näke­myk­sen mukaan yli­voi­mai­ses­ti par­haan kus­tan­nus-hyö­ty­suh­teen.

Lue lisää Jedoxis­ta täs­tä

Lataa tut­ki­mus­ra­port­ti täs­tä

Avainsanat: , , , ,

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

KAIKKI ARTIKKELIT

INVENCO OY

Invenco on yritysten suorituskyvyn johtamiseen, tietovarastointiin ja raportointiin erikoistunut asiantuntijaorganisaatio.

Y-tunnus: 1845314-7

Sähköposti: viestinta(at)invenco.fi

AA-Bisnode-2019
TOIMISTOT

VANTAA
Äyritie 18
01510 Vantaa
p. 010 229 0830

TAMPERE
Rautatienkatu 21 C 6. krs
33100 Tampere
p. 010 505 4505

OULU
Uusikatu 53
90120 Oulu
p. 040 546 0465

KUOPIO
Kauppakeskus Minna
Haapaniemenkatu 18, 3. krs
70110 Kuopio
p. 050 350 4088

Copyright © Invenco Oy | All rights reserved.