Invenco OnShift työvuorosuunnittelu työvuoro ohjelmisto

Oulun yli­opis­to sääs­tää asian­tun­ti­joi­den aikaa Invencon kehit­tä­män ajanvaraus­järjestelmän avul­la

4 kesäkuun, 2019 Kirjoittanut Referenssit, Uutiset 0 kommenttia

Oulun yli­opis­to on kan­sain­vä­li­ses­ti toi­mi­va tie­dey­li­opis­to, joka raken­taa tule­vai­suu­den uut­ta osaa­mis­ta, hyvin­voin­tia ja sivis­tys­tä tut­ki­muk­sen ja kou­lu­tuk­sen kei­noin.

Vuon­na 1958 perus­tet­tu, 13 500 opis­ke­li­jan ja 2800 työn­te­ki­jän muo­dos­ta­ma yhtei­sö on Suo­men moni­tie­tei­sim­piä ja suu­rim­pia yli­opis­to­ja. Oulun yli­opis­toon kuu­luu kah­dek­san tie­de­kun­taa ja monia eri­kois­tu­nei­ta tut­ki­musyk­si­köi­tä.

Oulun Yli­opis­ton Lää­ke­tie­teel­li­sen tie­de­kun­nan Väes­tö­tut­ki­muk­sen infra­struk­tuu­ri-yksik­kö halusi tukea ja hel­pot­taa asian­tun­ti­joi­den työ­tä, ja tähän tar­koi­tuk­seen pää­tet­tiin toteut­taa ajan­va­raus­pal­ve­lu ja sitä tuke­va verk­ko­so­vel­lus.

Ajan­va­raus­pal­ve­lus­sa asia­kas (tut­ki­ja, opis­ke­li­ja) pää­see hel­pos­ti net­ti­si­vun kaut­ta varaa­maan neu­von­ta- ja ohjausai­ko­ja.  Teh­dys­tä ajan­va­rauk­ses­ta läh­tee säh­kö­pos­ti­vies­ti sekä asiak­kaal­le että asian­tun­ti­jal­le, joka sisäl­tää kalen­te­ri­kut­sun ja mah­dol­li­sen tapaa­mis­ta kos­ke­van ohjeis­tus­vies­tin. Kalen­te­ris­sa on asian­tun­ti­jal­le myös viik­ko­nä­ky­mä sekä asiak­kaal­le näky­vä ajan­va­raus­si­vu, jos­sa varat­ta­vis­sa ole­vat ajat näky­vät aihea­lueit­tain.

Invenco vali­koi­tui toi­mit­ta­jak­si tar­jous­kil­pai­lun perus­teel­la. Invencon vah­vuu­te­na oli rat­kai­sun perus­tu­mi­nen omaan InCont­rol Onli­ne ‑tuo­tea­lus­taan ja sen help­poon rää­tä­löi­tä­vyy­teen.

Ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa käy­tiin läpi nyky­rat­kai­su, jon­ka jäl­keen teh­tiin ite­raa­tiois­sa ensim­mäi­sen vai­heen mää­rit­te­ly, suun­nit­te­lu ja toteut­ta­mi­nen. Tämän jäl­keen sovel­lus­ta ja rat­kai­sua on kehi­tet­ty edel­leen ite­ra­tii­vi­ses­ti toi­min­nal­li­suuk­sia lisä­ten.

“Yhteis­työ Invencon kans­sa sujui erin­omai­ses­ti pro­jek­tin aika­na. Rat­kai­su on sääs­tä­nyt asian­tun­ti­joi­dem­me aikaa ja he, kuten myös opis­ke­li­jam­me ja tut­ki­jam­me, ovat otta­neet jär­jes­tel­män omak­seen.”, tote­aa Väes­tö­tut­ki­muk­sen infra­struk­tuu­rin ja Poh­jois-Suo­men syn­ty­mä­ko­hor­tin tut­ki­mus­joh­ta­ja Min­na  Rud­dock.

”Olen erit­täin tyy­ty­väi­nen, että pää­sim­me hyö­dyn­tä­mään InCont­rol Onli­ne ‑tuo­tea­lus­tam­me jous­ta­vuut­ta rat­kai­sun teke­mi­ses­sä. Uskom­me, että rat­kai­su oli­si hyö­dyn­net­tä­vis­sä myös muis­sa yli­opis­tois­sa tai orga­ni­saa­tiois­sa”, kom­men­toi Invencon ope­ra­tii­vi­nen joh­ta­ja Esa Ron­kai­nen

Lisä­tie­to­ja: Esa Ron­kai­nen, esa.ronkainen@invenco.fi, + 358 40 546 0465

Avainsanat: ,

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

KAIKKI ARTIKKELIT

INVENCO OY

Invenco on yritysten suorituskyvyn johtamiseen, tietovarastointiin ja raportointiin erikoistunut asiantuntijaorganisaatio.

Y-tunnus: 1845314-7

Sähköposti: viestinta(at)invenco.fi

AA-Bisnode-2019
TOIMISTOT

VANTAA
Äyritie 18
01510 Vantaa
p. 010 229 0830

TAMPERE
Rautatienkatu 21 C 6. krs
33100 Tampere
p. 010 505 4505

OULU
Uusikatu 53
90120 Oulu
p. 040 546 0465

KUOPIO
Kauppakeskus Minna
Haapaniemenkatu 18, 3. krs
70110 Kuopio
p. 050 350 4088

Copyright © Invenco Oy | All rights reserved.