ADVISORY

Tek­nis­tä laa­jaa näke­mys­tä ja osaa­mis­ta asiak­kaan lii­ke­toi­min­ta­tar­pei­den mää­rit­te­lys­tä toteu­tuk­seen
.

Tar­kas­ti tie­tyil­le tek­no­lo­gia- tai lii­ke­toi­min­ta-alueil­le kes­kit­ty­neen kon­sul­toin­ti­pal­ve­lun lisäk­si tar­vi­taan usein eri toi­min­to­jen yli mene­vää toi­min­taa. Advi­so­ry-pal­ve­lus­sam­me on kyse tek­ni­ses­ti moni­puo­li­sis­ta kon­sul­teis­ta, joil­la on kyky tar­kas­tel­la asioi­ta tar­vit­taes­sa ”heli­kop­te­ri pers­pek­tii­vis­tä”.

Vah­vuu­tem­me perus­tuu sii­hen, että ko. hen­ki­löt osaa­vat myös itse toteut­taa hank­kei­ta ko. työ­ka­luil­la.”

Kyse ei ole niin­kään Enterpri­se Arc­hi­tec­tu­re-tyyp­pi­ses­tä toi­min­nas­ta, vaan sii­tä, mitä ja miten esi­mer­kik­si eri pil­vi­tek­no­lo­gioi­den omi­nai­suuk­sia hyö­dyn­ne­tään asiak­kaan lii­ke­toi­min­nan tar­pei­den mukaan.

Moni­puo­li­set kon­sult­ti­pal­ve­lut

Tar­joam­me myös Enterpri­se Arc­hi­tec­tu­re ‑kon­sul­toin­tia. Nämä Advi­sor-kon­sul­tit osaa­vat vas­ta­ta kysy­myk­siin: Kan­nat­taa­ko käsil­lä ole­va pul­ma rat­kais­ta ns. ”pit­käs­tä tava­ras­ta” vai käyt­tää jotain val­mis­ta työ­ka­lua. Lisäk­si saat meil­tä subs­tans­si­pal­ve­lui­ta esim. kon­ser­ni­las­ken­nan tai talous­hal­lin­non pro­ses­si­kon­sul­toin­nin puo­lel­la.

KIINNOS­TUITKO?

Lähe­tä yhteys­tie­to­si alla ole­val­la lomak­keel­la niin otam­me sinuun yhteyt­tä mah­dol­li­sim­man pian.

INVENCO OY

Invenco on yritysten suorituskyvyn johtamiseen, tietovarastointiin ja raportointiin erikoistunut asiantuntijaorganisaatio.

Y-tunnus: 1845314-7

Sähköposti: viestinta(at)invenco.fi

AA-Bisnode-2019
TOIMISTOT

VANTAA
Äyritie 18
01510 Vantaa
p. 010 229 0830

TAMPERE
Rautatienkatu 21 C 6. krs
33100 Tampere
p. 010 505 4505

OULU
Uusikatu 53
90120 Oulu
p. 040 546 0465

KUOPIO
Kauppakeskus Minna
Haapaniemenkatu 18, 3. krs
70110 Kuopio
p. 050 350 4088

Copyright © Invenco Oy | All rights reserved.