Astu tie­dol­la joh­ta­mi­sen uuteen aika­kauteen

Olem­me datan ja ana­ly­tii­kan rat­kai­sui­hin eri­kois­tu­nut, koke­nut asian­tun­ti­jaor­ga­ni­saa­tio. Autam­me yri­tys­tä­si hyö­dyn­tä­mään datas­ta saa­ta­vaa tie­toa moder­neil­la työ­ka­luil­la.

TIETO ON VALTAA

Invencon asian­tun­ti­jat opas­ta­vat yri­tyk­se­si tie­dol­la joh­ta­mi­sen val­ta­tiel­le. Autam­me yri­tys­tä­si saa­vut­ta­maan kil­pai­lue­tua moder­nin ana­ly­tii­kan avul­la. Hyö­dyn­näm­me työs­säm­me vain asiak­kaan lii­ke­toi­min­nan tar­pei­siin sovel­tu­via toi­min­ta­mal­le­ja ja tek­no­lo­gioi­ta.

0

LIIKEVAIHTO (MEUR)

0

ASIANTUNTIJAA TÖISSÄ

0

LÄPIVIETYÄ HANKETTA

0

TYYTYVÄISTÄ ASIAKASTA

Refe­rens­sit

Yhteis­työ Invencon kans­sa toi­mi hie­nos­ti ja olem­me lop­pu­tu­lok­seen todel­la tyy­ty­väi­siä. Eteen tul­lei­siin haas­tei­siin rea­goi­tiin nopeas­ti, mikä mah­dol­lis­ti pro­jek­tin onnis­tu­neen läpi­vien­nin alku­pe­räi­sen aika­tau­lun puit­teis­sa.

Tuo­mas Iko­nen
Busi­ness Cont­rol­ler, Cra­mo

Invenco
2019–08-13T10:45:51+03:00

Tuo­mas Iko­nen
Busi­ness Cont­rol­ler, Cra­mo

Yhteis­työ Invencon kans­sa toi­mi hie­nos­ti ja olem­me lop­pu­tu­lok­seen todel­la tyy­ty­väi­siä. Eteen tul­lei­siin haas­tei­siin rea­goi­tiin nopeas­ti, mikä mah­dol­lis­ti pro­jek­tin onnis­tu­neen läpi­vien­nin alku­pe­räi­sen aika­tau­lun puit­teis­sa.
Olen erit­täin tyy­ty­väi­nen, että olem­me saa­neet Invencon mukaan kehit­tä­mään rapor­toin­tia. Ilman Invencon Mic­ro­soft ‑asian­tun­te­mus­ta emme oli­si itse­näi­ses­ti pääs­seet liik­keel­le ja saa­neet han­ket­ta eteen­päin.

Sari Kank­ku­nen
Talous­joh­ta­ja, Meri­tai­to

Invenco
2019–05-08T13:06:15+03:00

Sari Kank­ku­nen
Talous­joh­ta­ja, Meri­tai­to

Olen erit­täin tyy­ty­väi­nen, että olem­me saa­neet Invencon mukaan kehit­tä­mään rapor­toin­tia. Ilman Invencon Mic­ro­soft ‑asian­tun­te­mus­ta emme oli­si itse­näi­ses­ti pääs­seet liik­keel­le ja saa­neet han­ket­ta eteen­päin.
Yhteis­työ Invencon kans­sa sujui erin­omai­ses­ti pro­jek­tin aika­na. Rat­kai­su on sääs­tä­nyt asian­tun­ti­joi­dem­me aikaa ja he, kuten myös opis­ke­li­jam­me ja tut­ki­jam­me, ovat otta­neet jär­jes­tel­män omak­seen.

Min­na Rud­dock
Tut­ki­mus­pääl­lik­kö, Oulun yli­opis­to

Invenco
2019–05-01T12:37:14+03:00

Min­na Rud­dock
Tut­ki­mus­pääl­lik­kö, Oulun yli­opis­to

Yhteis­työ Invencon kans­sa sujui erin­omai­ses­ti pro­jek­tin aika­na. Rat­kai­su on sääs­tä­nyt asian­tun­ti­joi­dem­me aikaa ja he, kuten myös opis­ke­li­jam­me ja tut­ki­jam­me, ovat otta­neet jär­jes­tel­män omak­seen.
InCont­rol Vuo­ron avul­la olem­me saa­vut­ta­neet sen, mitä läh­dim­me hake­maan. Yhte­näi­sem­män näky­män resurs­sei­hin, nopeam­man rea­goin­nin ja hel­po­tuk­sen päi­vit­täi­seen työs­ken­te­lyyn. Suo­sit­te­len myös muil­le, jot­ka tais­te­le­vat exce­leis­sä ja säh­kö­pos­teis­sa tapah­tu­van työ­vuo­ro­suun­nit­te­lun paris­sa.

Mis­ka Vuo­rio
Talous­joh­ta­ja, Mat­ka­huol­to

Invenco
2018–03-27T14:44:43+03:00

Mis­ka Vuo­rio
Talous­joh­ta­ja, Mat­ka­huol­to

InCont­rol Vuo­ron avul­la olem­me saa­vut­ta­neet sen, mitä läh­dim­me hake­maan. Yhte­näi­sem­män näky­män resurs­sei­hin, nopeam­man rea­goin­nin ja hel­po­tuk­sen päi­vit­täi­seen työs­ken­te­lyyn. Suo­sit­te­len myös muil­le, jot­ka tais­te­le­vat exce­leis­sä ja säh­kö­pos­teis­sa tapah­tu­van työ­vuo­ro­suun­nit­te­lun paris­sa.
Invencon kans­sa toi­mies­sa olem­me saa­neet pie­nen aavis­tuk­sen sii­tä, miten nopeas­ti, jous­ta­vas­ti ja laa­duk­kaas­ti asiat voi­vat par­haim­mil­laan ede­tä. Olem­me tyy­ty­väi­siä toteu­tet­tuun IOT-rat­kai­suun sekä pal­ve­lua­sen­tee­seen, jol­la Invenco on mei­tä tähän asti pal­vel­lut.

Ari Huus­ko
Toi­mi­tus­joh­ta­ja, Var­pais­jär­ven Maan­siir­to ja Vesi­tek­niik­ka

Invenco
2018–01-04T10:51:53+02:00

Ari Huus­ko
Toi­mi­tus­joh­ta­ja, Var­pais­jär­ven Maan­siir­to ja Vesi­tek­niik­ka

Invencon kans­sa toi­mies­sa olem­me saa­neet pie­nen aavis­tuk­sen sii­tä, miten nopeas­ti, jous­ta­vas­ti ja laa­duk­kaas­ti asiat voi­vat par­haim­mil­laan ede­tä. Olem­me tyy­ty­väi­siä toteu­tet­tuun IOT-rat­kai­suun sekä pal­ve­lua­sen­tee­seen, jol­la Invenco on mei­tä tähän asti pal­vel­lut.
Olen tyy­ty­väi­nen Invencon osaa­mi­seen ja sii­hen, että kon­sult­ti pys­tyi lyhyes­sä työ­pa­jas­sa hake­maan meil­le olen­nai­set ja tär­keät asiat esiin ja teke­mään toi­men­pi­de­suo­si­tuk­set. Suo­sit­te­len!

Pet­ri Ran­ta­nen
Direc­tor BI Ser­vices, Car­go­tec

Invenco
2017–12-19T09:23:24+02:00

Pet­ri Ran­ta­nen
Direc­tor BI Ser­vices, Car­go­tec

Olen tyy­ty­väi­nen Invencon osaa­mi­seen ja sii­hen, että kon­sult­ti pys­tyi lyhyes­sä työ­pa­jas­sa hake­maan meil­le olen­nai­set ja tär­keät asiat esiin ja teke­mään toi­men­pi­de­suo­si­tuk­set. Suo­sit­te­len!
Invenco ei ole pel­käs­tään toteut­ta­nut sitä mitä on pyy­det­ty, vaan on tuo­nut lii­ke­toi­min­ta­tie­don hal­lin­nan ja rapor­toin­nin puo­lel­la omia aja­tuk­si­aan, jot­ka ovat vie­neet ana­ly­tiik­kaam­me aimo harp­pauk­sin eteen­päin.

Jyri Nie­mi­muuk­ko
Tie­to­hal­lin­to­pääl­lik­kö, Mat­ka­huol­to

Invenco
2017–12-08T09:04:54+02:00

Jyri Nie­mi­muuk­ko
Tie­to­hal­lin­to­pääl­lik­kö, Mat­ka­huol­to

Invenco ei ole pel­käs­tään toteut­ta­nut sitä mitä on pyy­det­ty, vaan on tuo­nut lii­ke­toi­min­ta­tie­don hal­lin­nan ja rapor­toin­nin puo­lel­la omia aja­tuk­si­aan, jot­ka ovat vie­neet ana­ly­tiik­kaam­me aimo harp­pauk­sin eteen­päin.
Olen tyy­ty­väi­nen sii­hen kuin­ka nopeas­ti ja vai­vat­to­mas­ti Invenco pys­tyi raken­ta­maan tie­to­kan­nan jon­ka tie­doil­la voim­me ana­ly­soi­da tuot­tei­dem­me elin­kaa­ri­tie­to­ja reaa­liai­kai­ses­ti. Uskal­lan suo­si­tel­la tätä rat­kai­sua myös muil­le yri­tyk­sil­le joil­la on vas­taa­via tar­pei­ta kuin iLOQ:illa

Jyr­ki Kana­nen
Tuo­tan­to­joh­ta­ja, iLOQ

Invenco
2017–12-08T09:04:00+02:00

Jyr­ki Kana­nen
Tuo­tan­to­joh­ta­ja, iLOQ

Olen tyy­ty­väi­nen sii­hen kuin­ka nopeas­ti ja vai­vat­to­mas­ti Invenco pys­tyi raken­ta­maan tie­to­kan­nan jon­ka tie­doil­la voim­me ana­ly­soi­da tuot­tei­dem­me elin­kaa­ri­tie­to­ja reaa­liai­kai­ses­ti. Uskal­lan suo­si­tel­la tätä rat­kai­sua myös muil­le yri­tyk­sil­le joil­la on vas­taa­via tar­pei­ta kuin iLOQ:illa
Invenco on toi­mit­ta­nut Pat­rian Cog­nos-jär­jes­tel­män yllä­pi­to­pal­ve­lua sekä pien­ke­hi­tys­työ­tä mm. rapor­toin­nin ja ennus­tei­den osal­ta. Yhteis­työm­me on kehit­ty­nyt jat­ku­vas­ti parem­paan suun­taan ja asian­tun­te­vien kon­sult­tien kans­sa on ollut muka­va työs­ken­nel­lä.

Timo Pent­ti­nen
Sovel­lus­pääl­lik­kö, Pat­ria

Invenco
2017–12-08T08:59:36+02:00

Timo Pent­ti­nen
Sovel­lus­pääl­lik­kö, Pat­ria

Invenco on toi­mit­ta­nut Pat­rian Cog­nos-jär­jes­tel­män yllä­pi­to­pal­ve­lua sekä pien­ke­hi­tys­työ­tä mm. rapor­toin­nin ja ennus­tei­den osal­ta. Yhteis­työm­me on kehit­ty­nyt jat­ku­vas­ti parem­paan suun­taan ja asian­tun­te­vien kon­sult­tien kans­sa on ollut muka­va työs­ken­nel­lä.
Hyvän ja toi­mi­van rat­kai­sun lisäk­si olen iloi­nen, että myös mei­dän hen­ki­lös­tö on innos­tu­nut sovel­luk­ses­ta. Mie­les­tä­ni Invencon raken­ta­ma sovel­lus on tuo­nut ana­ly­tii­kan osak­si Finn-Mari­nin han­kin­ta­toi­men arkea. Invenco on osoit­ta­nut pit­kän yhteis­työm­me aika­na asian­sa osaa­vak­si, aidos­ti lii­ke­toi­min­taa tun­te­vak­si ja asiak­kaan tar­pei­siin paneu­tu­vak­si yhteis­työ­kump­pa­nik­si.

Jari Kaat­ta­ri
Ope­ra­tii­vi­nen joh­ta­ja, Finn-Marin

Invenco
2017–12-08T08:58:36+02:00

Jari Kaat­ta­ri
Ope­ra­tii­vi­nen joh­ta­ja, Finn-Marin

Hyvän ja toi­mi­van rat­kai­sun lisäk­si olen iloi­nen, että myös mei­dän hen­ki­lös­tö on innos­tu­nut sovel­luk­ses­ta. Mie­les­tä­ni Invencon raken­ta­ma sovel­lus on tuo­nut ana­ly­tii­kan osak­si Finn-Mari­nin han­kin­ta­toi­men arkea. Invenco on osoit­ta­nut pit­kän yhteis­työm­me aika­na asian­sa osaa­vak­si, aidos­ti lii­ke­toi­min­taa tun­te­vak­si ja asiak­kaan tar­pei­siin paneu­tu­vak­si yhteis­työ­kump­pa­nik­si.
Invencon kon­sul­tit osoit­ti­vat pro­jek­tis­sa laa­ja-alais­ta rapor­toin­tiym­pä­ris­tö­jen asian­tun­te­mus­ta, ja he veti­vät pro­jek­tin läpi tehok­kaas­ti ja ammat­ti­mai­ses­ti. Invencon laa­ti­ma tie­kart­taeh­do­tus ja sitä tuke­va esi­tys antaa meil­le sel­keät suun­ta­vii­vat tule­vas­sa rapor­toin­nin kehi­tys­työs­säm­me.

Jus­si Juho­la
Tie­to­hal­lin­to­joh­ta­ja, ProAgria

Invenco
2017–12-08T08:57:27+02:00

Jus­si Juho­la
Tie­to­hal­lin­to­joh­ta­ja, ProAgria

Invencon kon­sul­tit osoit­ti­vat pro­jek­tis­sa laa­ja-alais­ta rapor­toin­tiym­pä­ris­tö­jen asian­tun­te­mus­ta, ja he veti­vät pro­jek­tin läpi tehok­kaas­ti ja ammat­ti­mai­ses­ti. Invencon laa­ti­ma tie­kart­taeh­do­tus ja sitä tuke­va esi­tys antaa meil­le sel­keät suun­ta­vii­vat tule­vas­sa rapor­toin­nin kehi­tys­työs­säm­me.
Olen erit­täin tyy­ty­väi­nen Invencon tapaan toteut­taa mei­dän vaa­ti­muk­set täyt­tä­vän rat­kai­sun nopeas­ti ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. Tämä rat­kai­su on todel­lis­ta Tie­dol­la Joh­ta­mis­ta käy­tän­nön tasol­la reaa­liai­kai­ses­ti ja lisää mei­dän joh­don ja lopul­ta koko orga­ni­saa­tion tie­tä­mys­tä tär­keim­mis­tä laa­tuun liit­ty­vis­tä osa-alueis­ta.

Pert­tu Vil­ku­na
IT-pääl­lik­kö, Inwi­do Fin­land Oy

Invenco
2017–12-01T12:41:17+02:00

Pert­tu Vil­ku­na
IT-pääl­lik­kö, Inwi­do Fin­land Oy

Olen erit­täin tyy­ty­väi­nen Invencon tapaan toteut­taa mei­dän vaa­ti­muk­set täyt­tä­vän rat­kai­sun nopeas­ti ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. Tämä rat­kai­su on todel­lis­ta Tie­dol­la Joh­ta­mis­ta käy­tän­nön tasol­la reaa­liai­kai­ses­ti ja lisää mei­dän joh­don ja lopul­ta koko orga­ni­saa­tion tie­tä­mys­tä tär­keim­mis­tä laa­tuun liit­ty­vis­tä osa-alueis­ta.
Työ ete­ni ripeäs­ti ja sovi­tul­la taval­la. Tii­vis vuo­ro­vai­ku­tus työ­pa­jois­sa kas­vat­ti mer­kit­tä­väs­ti omaa osaa­mis­tam­me. Tämä on hyvä poh­ja läh­teä raken­ta­maan Poh­jan­täh­den rapor­toin­tia lyhyel­lä ja pit­käl­lä täh­täyk­sel­lä.

Anna-Mai­ja Orko­la
Tie­to­va­ras­toin­ti­asian­tun­ti­ja, Poh­jan­täh­ti

Invenco
2019–11-04T23:11:34+02:00

Anna-Mai­ja Orko­la
Tie­to­va­ras­toin­ti­asian­tun­ti­ja, Poh­jan­täh­ti

Työ ete­ni ripeäs­ti ja sovi­tul­la taval­la. Tii­vis vuo­ro­vai­ku­tus työ­pa­jois­sa kas­vat­ti mer­kit­tä­väs­ti omaa osaa­mis­tam­me. Tämä on hyvä poh­ja läh­teä raken­ta­maan Poh­jan­täh­den rapor­toin­tia lyhyel­lä ja pit­käl­lä täh­täyk­sel­lä.

VMSV & INVENCO

Ajan­ta­sais­ta ana­ly­tiik­kaa yri­tyk­sil­le Petari.fi IoT ‑pal­ve­lun avul­la

7 SYYTÄ MUUTOK­SEEN BUDJE­TOIN­NISSA
JA TALOUS­ENNUS­TEISSA

Tilaa mak­su­ton opas parem­paan talous­suun­nit­te­luun

AJANKOH­TAISTA

Fin­fer­ries hyö­dyn­tää Tabel­la Busi­ness Tool­sia talou­den suun­nit­te­luun, sisäi­seen rapor­toin­tiin ja kon­ser­ni­ti­lin­pää­tök­seen

Invencon ja Fin­fer­rie­sin yhteis­työ ulot­tuu vuo­teen 2015 saak­ka, jol­loin toteu­tet­tiin talou­den suun­nit­te­lun ja rapor­toin­nin käyt­töön­ot­to­pro­jek­ti emo­yh­tiö Suo­men Laut­ta­lii­ken­ne Oy:lle sekä sen tytä­ryh­tiöl­le Suo­men Saa­ris­to­va­rus­ta­mo Oy:lle.

BARC-tut­­ki­­mus 2019: Jedox vakuut­ti ase­man­sa maa­il­man joh­ta­va­na suun­nit­te­lun, bud­je­toin­nin ja ennus­ta­mi­sen rat­kai­su­na

Suo­ri­tuk­sen joh­ta­mi­sen rat­kai­su Jedox saa­vut­ti jäl­leen erin­omai­sia ​​tulok­sia tämän vuo­den BARC-yhtiön laa­ti­mas­sa Plan­ning Sur­vey 19 ‑tut­ki­muk­ses­sa.

Jou­lu­ter­veh­dys

Haluam­me kiit­tää asiak­kai­tam­me ja yhteis­työ­kump­pa­nei­tam­me kulu­nees­ta vuo­des­ta ja toi­vot­taa rau­hal­lis­ta jou­lun­ai­kaa ja menes­tyk­sel­lis­tä uut­ta vuot­ta 2020!

BLOGIT